Dzieje się

Ref.
DSta­nie się to, coA ma się stać
BoG dzie­je się to, co Dma się Adziać

I.
Pomyśl jak wie­le cza­su na to tra­cisz
Pla­nu­jąc co będzie co było, hej bra­cie
Ty nie myśl o tym tyle po pro­stu sma­kuj chwi­le
Hej sio­stro prze­cież zro­zu­mieć jest pro­sto

Płyń przez życie pew­nie z wewnętrz­nym spo­ko­jem
Na morzu są wiry tak, lecz są tam prze­cież boje
Któ­re wyzna­cza­ją two­ją jedy­ną dro­gę
Każ­dy z was ma inną, ja powie­dzieć tyl­ko mogę że

Ref.
Sta­nie się to, co ma się stać
Bo dzie­je się to, co ma się dziać.

II.
Wie­dzieć moż­na tyl­ko tyle ile moż­na wie­dzieć
Naj­lep­sze pomy­sły czę­sto rodzą się w bie­dzie
Tyl­ko tyle dobre­go możesz ofia­ro­wać świa­tu
Ile sam posia­dasz, prze­stań patrzeć więc na to

Na to co cię ota­cza – bo to cię przy­tła­cza
Nowe bra­my prze­kra­czaj, Twe marze­nie cel wyzna­czy
A dro­ga do nie­go to twój wybór kole­go
Lecz nic nie rób na siłę, chy­ba sam wiesz dla­cze­go

Ref.
Sta­nie się to, co ma się stać
Bo dzie­je się to, co ma się dziać.

III.
Niech gwiaz­dy i Księ­życ będą two­im prze­wod­ni­kiem
Przy ogniu posi­łek – jestem wiecz­nym wędrow­ni­kiem
Po co na pie­nią­dze w życiu czas swym tra­cić
Żyć, po pro­stu żyć, doświad­cze­niem się boga­cić
Nie kasą lecz miło­ścią do ludzi i do chwi­li
Któ­ra trwa – mów tym co zbłą­dzi­li
Życie poza sys­te­mem to rzecz cał­kiem real­na
A praw­da, tak praw­da jest pięk­na i banal­na.

Ref.
Sta­nie się to, co ma się stać
Bo dzie­je się to, co ma się dziać.

Leave a Reply

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.