Niemanie

I.
AmKolej­ny przed­miotEm wyrzu­cam,G roz­sta­ję się zD kolej­ną rze­czą.
Mnie takie rze­czy leczą, że rze­czy oknem lecą,
A ścia­ny pust­ką świe­cą.
I sam z jed­ną świe­cą w poko­ju,
Cie­nie drżą pła­skie na ekra­nie ścia­ny.
A tyl­ko mój cień, a tyl­ko świe­cy cień.
Kiwam się powo­li śpie­wa­jąc ze świecz­ką w poko­ju.

Ref.
Mniej mam i mnie­mam że nie mam ja mie­nia.
Mnie nie oma­mia mania mania mnie­ma­nia.
Ja mam imię, a nie mie­nie­nie się mia­nem.
Ja manie mam na „nie”, a me imię – Nie­ma­nie.

II.
Wyrzu­cam ubra­nie, to ostat­nie me manie.
A teraz mnie w cie­le bar­dzo bar­dzo wie­le.
Top­nie­nia potrze­ba mate­rii, ponie­waż
Pło­mie­niem ogrze­wam me całe nie­mie­nie.

Ref.
Mniej mam i mnie­mam że nie mam ja mie­nia…

III.
Pło­mień, czte­ry ścia­ny, wosk, knot i ja nie ubra­ny.
Ta chwi­la się sta­ła, ja wycho­dzę z cia­ła.
Pło­mień, czte­ry ścia­ny, wosk, knot i ja nie ubra­ny.
Ta chwi­la się sta­ła, ja wycho­dzę z cia­ła.

Ref.
Mniej mam i mnie­mam że nie mam ja mie­nia…

IV.
Patrzę w tele­wi­zor, coraz bar­dziej się boję.
Tych co nie­na­wi­dzą, lęku swe­go nie uko­ję.
Posia­da­nie – bycie w sta­nie wiecz­ne­go nie­na­sy­ce­nia.
A przed­mio­ty to kło­po­ty, posia­da­nie stan wię­zie­nia.

Rze­czy tyle gro­ma­dze­nia i potrze­ba obro­nie­nia
Swej wła­sno­ści od tych gości, tych co bie­gną od wol­no­ści
Coraz dalej. A ja wca­le nie odczu­wam tego dresz­czu.
Ku wol­no­ści biec chcę sta­le – oto sens moje­go questu.

A rze­czy posia­da­nie rodzi w koń­cu pyta­nie.
No, jaki ma to sens, czy ist­nie­je zatrzy­ma­nie?
Myślę że nie, a nie tyl­ko ja mam takie zda­nie,
mają ludzie, z któ­ry­mi mnie łączy tej muzy­ki gra­nie.

Masz mą miłość Boże, Panie, dzię­ki Ci za dźwię­ki gra­ne,
Za muzy­kę. Nar­ko­ty­kiem ona jest na posia­da­nie.
Kocham cie­bie, śpie­wam sie­bie, jestem vege, śpie­wam reg­gae.
Duszę swo­ją zba­wiam, tuszę, że przy­spa­rzam wam ja wzru­szeń.

Ref.
Mniej mam i mnie­mam że nie mam ja mie­nia.
Mnie nie oma­mia mania mania mnie­ma­nia.
Ja mam imię, a nie mie­nie­nie się mia­nem.
Ja manie mam na „nie”, a me imię – Nie­ma­nie.

Leave a Reply

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.