Wielka przestrzeń do ogarnięcia

I.
EmZno­wu, zno­wu, zno­wu cze­goś tam nieG dopil­no­wa­łem
nie Dprze­ło­ży­łem języ­ka świa­ta na mój wła­snyH7 strach
trud­no, kie­dy słów jest brak
by wyra­zić swą nie­pew­ność oraz brak dosto­so­wa­nia
życie sztu­ką wybie­ra­nia, lecz nie­któ­rych opcji brak

Jak ostat­ni z wol­nych w tym zbyt szyb­kim świe­cie
nigdy mnie w nim nie znaj­dzie­cie
bo ist­nie­ję tyl­ko tam
gdzie czło­wiek dla czło­wie­ka jest jak brat
jakie­kol­wiek barie­ry nie znisz­czą sfe­ry
gdzie ty i ja czu­ję to zbyt moc­no aż tak
aż tak, bo to wła­śnie Cja

Ref.
Mam wiel­ką prze­strzeń do Emogar­nię­cia
Csto­ję w środ­ku niej a przedeEm mną wiel­ka tęcza
to wła­śnieAm ty łatwo dosta­niesz się do megoEm wnę­trza
bo gdyH7 wszyst­ko mi się spię­trza ja przed każ­dym sięEm wywnę­trzam

II.
Zno­wu, zno­wu, zno­wu kogoś tam nie usza­no­wa­łem
zało­ży­łem kolo­ro­wy swe­te­rek nie­bie­ską cza­pecz­kę
myślisz, że to dla cie­bie obra­zy gest
a czy nie pomy­śla­łeś, że kolo­ru prze­sła­nie
w sza­rej rze­czy­wi­sto­ści daję ci tro­chę miło­ści
tyl­ko dla­te­go, że jesteś. Myślę, że dla­te­go, bo jej chcesz

każ­da isto­ta żywa chce być szczę­śli­wa, rzecz pier­wot­na i praw­dzi­wa
więc cze­mu bra­cie, sio­stro odda­la­my od niej codzien­nie się
tam gdzie nie­na­wiść i smu­tek jest?
nie chcę stra­chu przed czło­wie­kiem
chcę iść w kra­iny dale­kie
zatrzy­mać się i spoj­rzeć w dal
prze­ko­nać że to tak­że ja

Ref.
Mam wiel­ką prze­strzeń do ogar­nię­cia…

III.
Zno­wu, zno­wu, zno­wu kogoś tam nie nie posłu­cha­łem
nie zro­zu­mia­łem jego potrze­by wła­dzy nade mną
a to prze­cież nawet nie był bunt
tyl­ko moje zdzi­wie­nie nie rozu­miem cie­bie
masz mnie za niewolnika,lecz to nie ja o szó­stej na nogach mam być
i o innych, o innych się poty­kać

jak możesz tak żyć bez celu wśród ludzi tak wie­lu
poda­wać im rękę bez tej iskry kon­takt rów­ny zeru
tylu ich, a do niko­go powie­dzieć przy­ja­cie­lu
są rze­czy, któ­re prze­czu­wa­my nie do zmia­ny czy zamia­ny na inne
jak odru­chy dziec­ka nie­win­ne te rze­czy sie­dzą w nas i bolą cię

Ref.
Mam wiel­ką prze­strzeń do ogar­nię­cia…

Leave a Reply

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.