Słowa

EmSło­wa, od któ­rych zaczy­na się każ­da podróż.
CMowa – odda­la od źró­dła idei. MostówAm nie pal,
nie zwle­kaj z lecze­niem, co boli.
NadH7 emo­cja­mi swy­mi ucz się kon­tro­li.

Lecz nie blo­kuj, bo co ma nadejść – nad­cho­dzi.
Się boisz? No, co ty, toż to minie, więc nie szko­dzi.
Lepiej będzie wła­śnie dzię­ki temu, że uklęk­niesz. Śmiać się
Będziesz, kie­dy wresz­cie ewi­dent­nie spły­niesz w pięk­nie.

I możesz testo­wać sie­bie w każ­dym queście.
Wypra­wie, czy zada­niu, by wyja­wić ter­min wresz­cie,
Sto­so­wa­ny, nad­uży­wa­ny w tych­że son­gach.
Ale wła­śnie dzię­ki nim, wyż­szy level się osią­ga.

Ocią­gać się, to to zawsze jest naj­go­rzej, bo możesz
Już jutro być o jeden kro­czek w dro­dze. Dalej,
Do Słoń­ca, tam mali­no­we zorze i morze moż­li­wych zakoń­czeń
Lśni jak pixe­le w moni­to­rze.

O Boże, ta tech­ni­ka jest już wszę­dzie.
I tak poza sys­te­mem na 100% nikt nie będzie.
Lecz poważ­nie, to nie­waż­ne, co ci mówi me zewnę­trze.
Ja napraw­dę sobą jestem i otwo­rzyć chcę swe ser­ce

Przed tobą. No teraz jakiś refren zawo­do­wo.
Wypa­da, by pra­wi­dło­wy rytm mia­ła bal­la­da.
Lecz gadam, no prze­ca ja nie odpo­wia­dam.
Za for­my tu zasta­ne, ja chcę grać, tak jak jest gra­ne.

Prze­ze mnie, jak przez liście mówi drze­wo. Jak radość
Wyra­ża ptak pierw­szym wio­sen­nym śpie­wem.
I nie wiem, gdzie doj­dę, swe­go życia iść chcę bie­giem,
Choć­by inne lep­sze były, no i rymy się roz­my­ły.

Leave a Reply

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.