Świadomość

Ref:
EmŚwia­do­mość,D świa­do­mość. ZaHm sło­wem szłoA sło­wo.
I dzień w dzień na nowo. Myślą, czy­nem, mową.
Świa­do­mość, świa­do­mość, ogar­nij to zdro­wo.
I dzień w dzień na nowo. Myślą, czy­nem, mową.

I.
HmJak zapa­lić lam­pę,A któ­ra nie zga­śnie,
Jak taEm na hory­zon­cie, któ­raHm celem, ty bla­skiem.
Ja ci tu nie wyja­śnię, to twa fla­ga na masz­cie,
Z tego świa­tła weź pło­mień, roz­pal ogni­sko wła­sne.

Tego poran­ka widzę słoń­ce nad nami,
We łbie kolej­ne zmia­ny, ich tor daw­no wybra­ny.
Wia­ry chcesz wię­cej, zobacz ile za tobą,
Lecz idź tyl­ko przed sie­bie, miej swej dro­gi świa­do­mość.

Ref:
Świa­do­mość, świa­do­mość. Za sło­wem szło sło­wo.
I dzień w dzień na nowo. Myślą, czy­nem, mową.
Świa­do­mość, świa­do­mość, ogar­nij to zdro­wo.
I dzień w dzień na nowo. Myślą, czy­nem, mową.

II.
Jak roz­pa­lić ser­ce, żeby nie zga­sło? Wciąż mieć
Ogień do wal­ki, pro­sto, czy­sto i jasno. Wia­ra,
To nie jest coś, co jest nam dane na wła­sność.
Buduj ją każ­dym czy­nem, bez nich to puste hasło.

Tego poran­ka widzę gwiaz­dy nade mną.
Jak być same­mu z sobą, gdy nie z tobą jest ciem­no?
Zamy­kam oczy, wte­dy nie ufam sło­wom.
Patrzę do środ­ka i czu­ję Świa­do­mość.

Ref:
Świa­do­mość, świa­do­mość. Za sło­wem szło sło­wo.
I dzień w dzień na nowo. Myślą, czy­nem, mową.
Świa­do­mość, świa­do­mość, ogar­nij to zdro­wo.
I dzień w dzień na nowo. Myślą, czy­nem, mową.

Leave a Reply

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.