Rok 2012

2012.12.16 – Prze­worsk, Muzeum w Prze­wor­sku

2012.12.15 – Tar­no­brzeg, Grill Bar Bocia­nów­ka

2012.12.02 – Kra­ków, Kawiar­nia Nauko­wa

2012.12.01 – Gor­li­ce, Pub Lamus

2012.11.30 – Kra­ków, Gale­ria Rzeź­by Andrze­ja Sie­ka

2012.11.17 – Sanok, Nobo Cafe

2012.11.15 – Rze­szów, Pub Ano­ma­lia

2012.10.26 – Woło­min, MDK

2012.10.20 – Garn­car­sko, Bar W Dechę

2012.10.14 – Gli­wi­ce, Vic­to­ria Cafe & Pub

2012.10.11 – Zabrze, Kino ROMA

2012.09.29 – San­do­mierz, Klub Lapi­da­rium

2012.09.22 – Wetli­na, Nora pod Beskid­ni­kiem

2012.09.14 – Sidzi­na, Sto­wa­rzy­sze­nie FREEDOM

2012.08.25 – Wetli­na, Cha­ta Wędrow­ca

2012.08.22 – Wetli­na, Ran­czo

2012.08.21 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską

2012.08.18 – Wetli­na, Ran­czo

2012.08.17 – Cisna, Gale­ria Nad Sie­kie­re­za­dą

2012.07.27–28 Pola­na, Wędrow­ny Prze­gląd Pio­sen­ki POLANA, Ruda­wy Jano­wic­kie przy Schro­ni­sku Szwaj­car­ka

2012.07.14 Pola­na, Biesz­cza­dy

2012.06.24 Jaro­cin k.Niska ple­ner

2012.06.22 Sopot, Pla­ża Pira­tów

2012.06.22 Sopot, Festi­wal BAZUNA

2012.06.09 Wetli­na, Ran­czo

2012.06.08 Cisna, Gale­ria Nad Sie­kie­re­za­dą

2012.06.07 Sanok, Nobo Cafe

2012.05.25 Nowa Dęba, Pub 79

2012.05.26 Lipo­wiec k.Niska, kon­cert ple­ne­ro­wy

2012.05.03 Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros

2012.05.01 Cisna, Gale­ria Nad Sie­kie­re­za­dą

2012.04.27 Nisko, NCK „Sokół”

2012.04.26 Nowa Dęba, Sala kame­ral­na Samo­rzą­do­we­go Domu Kul­tu­ry

2012.04.25 Czarn­ków, Czarn­kow­ski Dom Kul­tu­ry

2012.04.21 Piła, Pub Atmos­fe­ra

2012.03.21 Gro­dzisk Wiel­ko­pol­ski, Klub Masar­nia

2012.03.20 Sęko­wo, świe­tli­ca wiej­ska

2012.03.10 Tar­now­skie Góry, FESTIWAL KULTURY HIPISOWSKIEJ

2012.03.08 Piła, Pub Atmos­fe­ra

2012.03.07 Wągro­wiec, biblio­te­ka miej­ska

2012.03.04 Sta­ro­gard Gd., Klub 44

2012.03.03 Żnin, Klub Paro­wo­zow­nia

Leave a Reply

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.