Posts for 29 lutego 2016
Niewątpliwie coś się zmienia

Nie­wąt­pli­wie coś się zmienia.Stronka nowa i moż­li­wo­ści kon­cer­to­we nowe. I stro­na z blo­giem, na któ­rym (na dzi­siaj jesz­cze) piszę, nie

29 lutego 2016
Wszystko jest na niby (?)

Pytaj­nik w nawia­sie, bo nie wie się. Bo dziec­ko powie­dzia­ło, a dziec­ko ma tro­chę mniej­szy zasób słów, ale więk­szą wyobraź­nię i

24 lutego 2016
Oczekiwanie w szarości na kolory.

Pra­ce nad stron­ką trwa­ją. Wczo­raj wpadł Tomek i wycza­ro­wał mi moż­li­wość edy­cji. Zaba­wa z opcja­mi, faj­nie to hula, podo­ba mi

24 lutego 2016
Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.