Posts for 18 marca 2016
W zgodzie w sobie, bowiem…

Żyć w zgo­dzie sobie, żyć w zgo­dzie w sobie…” Prze­gry­wam i prze­śpie­wy­wu­ję sobie pio­sen­ki z „Wia­ra ta sama”, bo zauwa­ży­łem, że

18 marca 2016
Coraz bliżej, coraz jaśniej.

Ten motyl kil­ka dni temu ostat­nio widział tyle słoń­ca. Ostat­nie dni znów się zch­mu­rzy­ły, zro­bi­ło się zim­niej, nastrój do pracy

13 marca 2016
Przed przedwiośniem

To ocze­ki­wa­nie, tuż przed przed­wio­śniem jest zwy­kle trud­ne. Zmę­cze­ni zimo­wą sta­gna­cją, łak­ną­cy Słoń­ca, znie­chę­ce­ni sza­ro­ścią, wycze­ku­je­my, wypa­tru­je­my… Całą zimę przeczekał

8 marca 2016
Witamy serdecznie!

Dobry wie­czór. Jest 4 mar­ca, 2016, 23:27 – ogła­sza­my ofi­cjal­ne otwar­cie stro­ny www.aldaron.eu (fan­fa­ry) Od kil­ku­na­stu dni trwa pra­ca trójki

4 marca 2016
Rok 2016

2016.12.30 – Wetli­na, Alda­ron, Joan­na, Jarec­ki 2016.12.08 – Sosno­wiec, Magiel Kuli­nar­ny, Alda­ron i Jarec­ki 2016.12.02 – Prze­myśl, Restau­ra­cja przy Kładce,

3 marca 2016
I smakuj ciszę, usłysz i Ty się

No i jest. Cisza wycze­ki­wa­na. Dźwig i młot pneu­ma­tycz­ny zagłu­szo­ne ciszą. Szum uli­cy, Mia­sta. I wtem… Muzy­ką ciszy. Bo takie

1 marca 2016
Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.