Posts for 13 kwietnia 2016
Może czas, już czas, by ci z nas, co czują czas…

…iść gdzie woda, las, góry i las jesz­cze raz!” … tak zaczy­na się pio­sen­ka nowo­pow­sta­ją­ca, mają­ca min na celu wypeł­nić krążek

13 kwietnia 2016
Wiosna. Czas od-nowień

Oczysz­cze­nia czas. Przy­go­to­wa­nia się na wio­snę. W gło­wie segre­ga­cja pla­nów, kalen­darz, czyn­no­ści takie i takie, nie­dłu­go tra­sa i gra­nia dużo.

6 kwietnia 2016
Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.