RELEASED: 1 lipca 2015
ARTIST: Paweł "Aladron" Czekalski
NUMBER OF DISCS: 1
Na Przeczekanie

Na prze­cze­ka­nie (2015) Ama­tor­skie nagra­nia z prze­róż­nych miejsc, zebra­ne na prze­strze­ni 18 lat moje­go gra­nia.

[1] z sesji „Wia­ra ta sama” Alda­ron & Ławecz­ka

[3,5,12,13] Nagry­wa­ne w „Pie­śnia­rzach na Szew­skiej” we Wro­cła­wiu z Jaro­sła­wem „Jarec­kim” Poniatowskim[4,8] nie­pu­bli­ko­wa­ne nagra­nia z sesji „Świa­do­mość”

[15] z Mar­ce­pa­nem Dzierz­gow­skim i Tatą, Sta­ni­sła­wem Cze­kal­skim

Pozo­sta­łe nagra­nia – róż­ne miej­sca, cza­sy, brzmie­nia, instru­men­ty i nastro­je.

[4,8] nie­pu­bli­ko­wa­ne nagra­nia z sesji „Świa­do­mość”

[15] z Mar­ce­pa­nem Dzierz­gow­skim i Tatą, Sta­ni­sła­wem Cze­kal­skim

Pozo­sta­łe nagra­nia – róż­ne miej­sca, cza­sy, brzmie­nia, instru­men­ty i nastro­je.


Aby zamó­wić pły­tę  pro­simy o wysła­nie wia­do­mo­ści ema­il na adres aldaron@aldaron.eu z tre­ścią zamó­wie­nia oraz adre­sem pocz­to­wym.

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.