RELEASED: 3 września 2011
ARTIST: Paweł Czekalski
NUMBER OF DISCS: 1
Wszyscy, co są i byli tu

1. Deko­duj się!
2. Takie miej­sce
3. Na prze­cze­ka­nie
4. Myśli nad Sanem
5. Jesteś spo­ko­jem
6. Zmie­nia nie­zmien­ne
7. Po to
8. Rów­no­wa­ga
9. Tak
10. Nie­po­że­gna­nie
11. Roz­sta­nia i powro­ty
12. Sło­necz­ko
13. Wiel­ka prze­strzeń do ogar­nię­cia
14. Tyl­ko sobie, tak tyl­ko sobie

Wszy­scy, co są i byli tu (2011)”. Płyt­ka wyda­na pod­czas pra­cy nad pierw­szą stu­dyj­ną pły­tą „Świa­do­mość”. Powsta­wa­ło wte­dy wię­cej pio­se­nek, niż moce prze­ro­bo­we nagrać pozwa­la­ły – stąd potrze­ba nagra­nia pły­ty. Znaj­du­ją się tu też star­sze utwo­ry, ale więk­szość jest nowych powsta­łych pod­czas podró­ży i moje­go poby­tu w Gra­bów­ce. W kawał­ku „Rów­no­wa­ga” na gita­rze elek­trycz­nej zagrał Fra­nek.

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.