O mnie

Paweł „Alda­ron” Cze­kal­ski – gita­rzy­sta, woka­li­sta, autor pio­se­nek, bard. Śpie­wa pio­sen­ki opi­su­ją­ce życie we współ­cze­snym świe­cie, o rela­cjach i zależ­no­ściach świa­ta natu­ry i cywi­li­za­cji, o rado­ściach, wybo­rach, smut­kach, poszu­ki­wa­niu ducho­wo­ści współ­cze­sne­go człowieka.

Tek­sty moż­na okre­ślić mia­nem pio­se­nek z daw­ką poezji, peł­ne gier słow­nych, cza­sem prze­mie­sza­ne ze sty­li­sty­ką hip-hopo­wą – są wyko­ny­wa­ne z towa­rzy­sze­niem gita­ry i har­mo­nij­ki ust­nej. W latach 2005 – 2012 uczest­nik, czę­sto lau­re­at wie­lu imprez kra­jo­wych o cha­rak­te­rze kon­kur­sów, prze­glą­dów czy festi­wa­lów piosenki.

Obec­nie dzia­łal­ność głów­nie kon­cer­toosobiewa, od 2012 do poło­wy 2014 zagra­ne ponad 100 kon­cer­tów na tere­nie całe­go kra­ju. Wie­le z nich z towa­rzy­sze­niem Mar­ce­pa­na Dzierz­gow­skie­go, bar­da. Obec­nie Paweł wystę­pu­je raczej solo, ale jest otwar­ty na gra­nie w róż­nych składach.

2011 – pierw­sze DVD, mate­riał będą­cy kom­pi­la­cją kon­cer­tu w radio „Azyll” w Woło­mi­nie, i spo­tka­nia autor­skie­go w woło­miń­skiej her­ba­ciar­ni. Zwia­stun i pio­sen­ka „Na gadu”

2012 – pierw­sza ofi­cjal­na pły­ta „Świa­do­mość” nagra­na z zaprzy­jaź­nio­ny­mi muzy­ka­mi. Pre­zen­to­wa­na w radio­wej „Trój­ce” (audy­cja „Gita­rą i pió­rem”). Wywia­dy, wystę­py w lokal­nych i kra­jo­wych sta­cjach radio­wych, „Trój­ka”, TOK FM i inne.

W 2014 nagry­wa­nie kolej­nej pły­ty, w któ­rej udział weź­mie rów­nież Jacek Kleyff, zna­ny i cenio­ny bard. Zna­jo­mość obu muzy­ków zaowo­co­wa­ła poki co (prócz wspól­nych spo­tkań i jamów) wystę­pem Alda­ro­na przed kon­cer­tem Jac­ka w Kato­wi­cach w 2014 roku, oraz wspól­nym wystę­pem na kon­cer­cie Paw­ła w war­szaw­skim „Skła­dzie Butelek”.

2016 – Ciąg dal­szy pro­jek­tu Alda­ron i Ławecz­ka „Wia­ra ta sama”. Na pły­cie udzie­la­ją się na wie­lu instru­men­tach człon­ko­wie pil­skiej, wszech­stron­nej gru­py muzycz­nej: Ławecz­ka – Karol „Car­los” Szo­now­ski, Lolek Fur­man i Szy­mon Szpot.

Prócz gra­nia solo­we­go i z Ławecz­ką, cza­sem kon­cer­ty z udzia­łem gita­rzy­sty solo­we­go: Jar­ka Ponia­tow­ske­go lub Mariu­sza Cza­ka, a tak­że innych muzyków.

Konkursy, przeglądy, festiwale…

2005 Bazu­na, Sopot – I miejsce

2006 OPPA, War­sza­wa – Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Bar­dów – uczest­nik finału

2007 Wio­sen­na gieł­da Pio­sen­ki w Sie­dl­cach – III miejsce

2007 Festi­wal Pio­sen­ki Stu­denc­kiej, Kra­ków – Uczestnik

2008 OPPA – Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Bar­dów, War­sza­wa – półfinalista

2009 Ogól­no­pol­ski Tury­stycz­ny Prze­gląd Pio­sen­ki Stu­denc­kiej Bazu­na, Sopot – nagro­da publicz­no­ści i wer­dykt jury o autor­skim wystę­pie poza­kon­kur­so­wym w przy­szło­rocz­nej edy­cji festiwalu

2010 Mara­ton Pio­sen­ki, Legio­no­wo – I miejsce

2011 Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Poezji Śpie­wa­nej „Na temat”, Sie­dl­ce – I miejsce

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.