RELEASED: 3 września 2011
ARTIST: Paweł Czekalski
NUMBER OF DISCS: 1
Wszyscy, co są i byli tu

1. Deko­duj się!
2. Takie miejsce
3. Na przeczekanie
4. Myśli nad Sanem
5. Jesteś spokojem
6. Zmie­nia niezmienne
7. Po to
8. Równowaga
9. Tak
10. Niepożegnanie
11. Roz­sta­nia i powroty
12. Słoneczko
13. Wiel­ka prze­strzeń do ogarnięcia
14. Tyl­ko sobie, tak tyl­ko sobie

Wszy­scy, co są i byli tu (2011)”. Płyt­ka wyda­na pod­czas pra­cy nad pierw­szą stu­dyj­ną pły­tą „Świa­do­mość”. Powsta­wa­ło wte­dy wię­cej pio­se­nek, niż moce prze­ro­bo­we nagrać pozwa­la­ły – stąd potrze­ba nagra­nia pły­ty. Znaj­du­ją się tu też star­sze utwo­ry, ale więk­szość jest nowych powsta­łych pod­czas podró­ży i moje­go poby­tu w Gra­bów­ce. W kawał­ku „Rów­no­wa­ga” na gita­rze elek­trycz­nej zagrał Franek.

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.