DATE: 12 listopada 2016
TIME: 19:00
LOCATION: Fort Sokolnickiego, Warszawa
Fort Sokolnickiego. Warszawa. Koncert XXX-lecia Orkiestry na Zdrowie 12 listopada 2016

12 listo­pa­da o 19:00 w Cen­trum Sztu­ki Fort Sokol­nic­kie­go trzy­dzie­sto­le­cie swo­jej dzia­łal­no­ści świę­to­wać będzie Orkie­stra Na Zdro­wie z Jac­kiem Kleyf­fem.

Pod­czas kon­cer­tu ONZ usły­szy­my i zoba­czy­my człon­ków tej trzy­dzie­sto­let­niej już for­ma­cji. Na sce­nie poja­wią się, poza Jac­kiem Kleyf­fem, tak­że: Sło­ma – legen­da bęb­niar­stwa, któ­ry na wła­sno­ręcz­nie robio­nych bęb­nach uczy sztu­ki bęb­nie­nia już trze­cie poko­le­nie, Ania Paty­nek – któ­ra oprócz gra­nia na prze­szka­dzaj­kach udzie­la się w chór­kach (choć sło­wo „chó­rek” nie odda­je w peł­ni przy­jem­no­ści jaką dają te gło­sy) z Nasta­zją Nia­kra­sa­vą (gra­ją­cą tak­że na akor­de­onie), któ­rą zna­my cho­ciaż­by z for­ma­cji Ruta, Jacek „Łoś” Osior, któ­ry na ten kon­cert przy­le­ci spe­cjal­nie z Lon­dy­nu, gdzie miesz­ka i two­rzy od lat. A tak­że kon­cer­tu­ją­cy z Kleyf­fem od nie­daw­na dosko­na­ły kon­tra­ba­si­sta Jacek Mazur­kie­wicz – tak, ten sam, któ­re­go zna­my cho­ciaż­by z gru­py Lim­bo­ski i nagrań z Miko­ła­jem Trzaską.

 

Poza Orkie­strą Na Zdro­wie tego wie­czo­ru i nocy, gdyż jak zapo­wia­da Jacek Kleyff, któ­ry pod­jął się arty­stycz­ne­go kie­row­nic­twa nad tym wyda­rze­niem, impre­za trwać do godzin poran­nych; wystą­pi tak­że Paweł Alda­ron Cze­kal­ski – zna­ny i cenio­ny w krę­gach biesz­czadz­kiej poezji śpie­wa­nej gita­rzy­sta, woka­li­sta i autor pio­se­nek. Jego tek­sty moż­na okre­ślić mia­nem pio­se­nek z daw­ką poezji, peł­ne gier słow­nych, cza­sem prze­mie­sza­ne ze sty­li­sty­ką hip-hopo­wą – są wyko­ny­wa­ne z towa­rzy­sze­niem gita­ry i har­mo­nij­ki ustnej.

 

Tej nie­zwy­kłej nocy na sce­nie wystą­pi jesz­cze jeden zespół. Ulu­bio­ny przez Jac­ka Kleyf­fa Zawo­ła­ny Skład Wesel­ny, któ­ry w mistrzow­ski spo­sób gra muzy­kę tra­dy­cyj­ną do tań­ca z Pol­ski Cen­tral­nej: mazur­ki, obe­rki, sta­re skrzyp­co­we polecz­ki, wal­czy­ki, foks­tro­ty w ich wyko­na­niu porwą do zaba­wy każ­de­go bez wyjąt­ku. Szał zaba­wy idzie tu nie­zmien­nie w parze z dosko­na­łym warsz­ta­tem muzy­ków, a radość gra­nia jest tak wiel­ka jak i radość tańca.

Reper­tu­ar Zawo­ła­ne­go Skła­du Wesel­ne­go czer­pie przede wszyst­kim ze skrzyp­co­wej muzy­ki zachod­niej Radomsz­czy­zny, głów­nie od kajoc­kie­go skrzyp­ka Pio­tra Gacy oraz jego syna har­mo­ni­sty – Sta­ni­sła­wa. Kape­la naj­chęt­niej gra mazur­ki śpie­wa­ki, cią­głe dro­go­wce, drob­ne obe­ry, sta­re skrzyp­co­we polecz­ki, ogry­wa­ne tak­że przez har­mo­nię trzy­rzę­do­wą a cza­sem klar­net. Zawo­ła­ny Skład Wesel­ny ceni sobie sta­rą, tanecz­ną nutę sprzy­ja­ją­cą spo­tka­niom, któ­rej towa­rzy­szy śpiew, wpro­wa­dza­jąc publi­kę nie­odwo­łal­nie w rado­sny stan ruchu wirowego.

Będzie to już dru­gie spo­tka­nie z muzy­ką w For­cie Sokol­nic­kie­go, któ­re pro­wa­dzi Jacek Kleyff. Tym razem zapra­sza tymi słowami:

Kon­ty­nu­ując tra­dy­cję kon­cer­tów zimo­wych pn. „Wie­czór Przed­wi­gi­lij­ny” – pra­gnie­my wyko­rzy­stać tę oka­zję do zapro­sze­nia gości na widow­nię, a tak­że co naj­mniej dwóch dodat­ko­wych zespo­łów – na sce­nę, na „Kon­cert Trzy­dzie­sto­le­cia Orkie­stry Na Zdro­wie”. Zapra­sza­my. W imie­niu ONZ – Jacek Kleyff”.

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.