O mnie

Paweł „Alda­ron” Cze­kal­ski – gita­rzy­sta, woka­li­sta, autor pio­se­nek, bard. Śpie­wa pio­sen­ki opi­su­ją­ce życie we współ­cze­snym świe­cie, o rela­cjach i zależ­no­ściach świa­ta natu­ry i cywi­li­za­cji, o rado­ściach, wybo­rach, smut­kach, poszu­ki­wa­niu ducho­wo­ści współ­cze­sne­go człowieka.

Tek­sty moż­na okre­ślić mia­nem pio­se­nek z daw­ką poezji, peł­ne gier słow­nych, cza­sem prze­mie­sza­ne ze sty­li­sty­ką hip-hopo­wą – są wyko­ny­wa­ne z towa­rzy­sze­niem gita­ry i har­mo­nij­ki ustnej.

Choć głów­nym obsza­rem dzia­łal­no­ści są Biesz­cza­dy arty­stę moż­na spo­tkać na kon­cer­tach w całej Pol­sce (i nie tyl­ko). Zazwy­czaj gra solo­wo, ale czę­sto dołą­cza­ją zaprzy­jaź­nie­ni muzy­cy w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach, co two­rzy uni­kal­ny cha­rak­ter każ­de­go koncertu.

2011 – pierw­sze DVD, mate­riał będą­cy kom­pi­la­cją kon­cer­tu w radio „Azyll” w Woło­mi­nie, i spo­tka­nia autor­skie­go w woło­miń­skiej herbaciarni.

2012 – pierw­sza ofi­cjal­na pły­ta „Świa­do­mość” nagra­na z zaprzy­jaź­nio­ny­mi muzy­ka­mi. Pre­zen­to­wa­na w radio­wej „Trój­ce” (audy­cja „Gita­rą i pió­rem”). Wywia­dy, wystę­py w lokal­nych i kra­jo­wych sta­cjach radio­wych, „Trój­ka”, TOK FM i inne.

2016 –  Pro­jekt Alda­ron i Ławecz­ka „Wia­ra ta sama” z gościn­nym udzia­łem Jac­ka Kleyf­fa.  Na pły­cie udzie­la­ją się na wie­lu instru­men­tach człon­ko­wie pil­skiej, wszech­stron­nej gru­py muzycz­nej: Ławecz­ka – Karol „Car­los” Szo­now­ski, Lolek Fur­man i Szy­mon Szpot.

2021 – Video nagra­ne w duecie z Papro­dzia­dem do pio­sen­ki „Wśród tylu świetl­nych lat”, pocho­dzą­cej z dzie­wią­tej pły­ty pt.„Spokojnie do przodu”

Wybrane konkursy, przeglądy, festiwale…

2005 Bazu­na, Sopot – I miejsce

2006 OPPA, War­sza­wa – Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Bar­dów – uczest­nik finału

2007 Wio­sen­na gieł­da Pio­sen­ki w Sie­dl­cach – III miejsce

2007 Festi­wal Pio­sen­ki Stu­denc­kiej, Kra­ków – Uczestnik

2008 OPPA – Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Bar­dów, War­sza­wa – półfinalista

2009 Ogól­no­pol­ski Tury­stycz­ny Prze­gląd Pio­sen­ki Stu­denc­kiej Bazu­na, Sopot – nagro­da publicz­no­ści i wer­dykt jury o autor­skim wystę­pie poza­kon­kur­so­wym w przy­szło­rocz­nej edy­cji festiwalu

2010 Mara­ton Pio­sen­ki, Legio­no­wo – I miejsce

2011 Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Poezji Śpie­wa­nej „Na temat”, Sie­dl­ce – I miejsce

2014 JamSession © All rights reserved.