Galeria video
Teledyski Video
Wśród tylu świetlnych lat – Aldaron x Paprodziad
7 czerwca 2023
Zapałka – piosenka Jacka Kleyffa
7 czerwca 2023
#Hot16Challenge2

https://www.siepomaga.pl/hot16challenge

15 maja 2020
Miłość i Światło

Nowa pio­sen­ka z 3 czę­ści „Pio­se­nek na nowe cza­sy” z Joan­ną przy ognisku.

15 maja 2020
Przepływ

Pio­sen­ka na Peł­nię i nie tyl­ko. Pozdro­wie­nia Sio­strzycz­ki i Braciaszkowie.

15 maja 2020
Piosenki na nowe czasy

Zapra­szam do całe­go cyklu. Jeśli podo­ba Ci się to gra­nie, wrzuć coś do kape­lu­sza jeśli możesz, to tutaj https://zrzutka.pl/t2zkdc

15 maja 2020
Niemanie na żywo

Rok temu z war­szaw­skie­go Skła­du Bute­lek. Wśród gości min. Mar­ce­pan i Marec­ki. Pozo­sta­li dwaj pano­wie, jeśli wolę macie ota­go­wać się

2 marca 2016
Zapytaj siebie

Pierw­sza zwrot­ka, lato, Sło­wa­cja, dobre spo­tka­nia, nie­złe deko­dy, trud­ne i jed­no­cze­śnie bar­dzo dobre i moc­ne roz­k­mi­ny. Spo­tka­nia, muzy­ko­wa­nie, goto­wa­nie, zabawa

12 lutego 2016
Melancholia (szkic)

Nagra­no i dokoń­czo­no w Pokrzyw­nie, w stu­dio, pod­czas kolej­nej sesji „Wia­ra ta sama”. Obec­nie gram to tro­chę bar­dziej „zaawan­so­wa­nie” w

12 grudnia 2015
Gdy wieczorem

Dla zna­jo­mych z Biesz­czad dedy­ka­cja. Miesz­ka­ją­cych, oraz tych Wra­ca­ją­cych. 🙂 Tak, tam to się moż­na zanu­rzyć, wnik­nąć w Przy­ro­dę bar­dzo mocno.

5 grudnia 2014
Koniec kalendarza

Tytuł zain­spi­ro­wa­ny nad­cią­ga­ją­cym nie­gdyś fak­tem, że oto koń­czy się tzw. Kalen­darz Majów w 2012, może będzie tzw. koniec świa­ta i

8 lipca 2008
Baśnie w Tu i Teraz

Tytu­ło­wa pio­sen­ka mojej dru­giej „dzi­kiej” pły­ty. Dzi­kość jej pole­ga­ła na ama­tor­skim nagra­niu, kse­ro­wa­niu okład­ki i wypa­la­niu CD w mia­rę potrzeb

6 lipca 2008
Fala za falą

Wideo (i muzy­ka) zro­bio­ne przez Wro­nę z frag­men­tów fil­mu „Hej Szpa­ku”. Wspo­min­ka jed­nej z Piel­grzym­ki Mło­dzie­ży Róż­nych Dróg, pro­wa­dzo­nych przez

15 lutego 2008
Koty (1000km mix)

Daw­ne, pięk­ne cza­sy. Miesz­ka­łem wte­dy w magicz­nym For­cie Pan­ner­den z dobrym, łagod­nym  kli­ma­tem atmos­fe­rycz­nym i mię­dzy­ludz­kim. Pio­sen­ka „Koty” jest zilustrowana

9 grudnia 2007
2014 JamSession © All rights reserved.