RELEASED: 8 czerwca 2008
ARTIST: Paweł Czekalski
NUMBER OF DISCS: 1
Baśnie w Tu i Teraz

Baśnie w Tu i Teraz (2008). Nagra­nia powsta­wa­ły w więk­szo­ści w holen­der­skim, nie­ist­nie­ją­cym już skło­cie Fort Pan­ner­den czę­sto na sprzę­cie zna­le­zio­nym na śmiet­ni­ku. Na pły­cie jest wię­cej instru­men­tów niż na poprzed­niej, a tak­że wię­cej gości. Kin­ga, Para­bo­la i Wik­tor (któ­ry jest auto­rem ostat­niej piosenki).

2014 JamSession © All rights reserved.