RELEASED: 21 sierpnia 2013
ARTIST: aldaron i marcepan
NUMBER OF DISCS: 1
Bujać to my

Bujać to my (2013). Pły­ta z Mar­ce­pa­nem Dzierz­gow­skim. Stu­dyj­na, ale nagra­na na żywo. Znaj­du­ją się na niej pio­sen­ki gra­ne na dzie­siąt­kach wspól­nych kon­cer­tów. Przez lata wypra­co­wa­ny i zaaran­żo­wa­ny mate­riał kon­cer­to­wy obej­mu­je pio­sen­ki od naj­star­szych do naj­now­szych. Jeden tekst jest autor­stwa Julia­na Tuwi­ma, resz­ta jak to zwy­kle bywa – sło­wa i muzy­ka własne.

Utwo­ry:

 1. Fala za falą
 2. Do pro­ste­go człowieka
 3. Koty
 4. Tyl­ko sobie
 5. Szu­flad­ki
 6. Nie ma czasu
 7. Jesien­na noc
 8. Nie­ma­nie
 9. Wte­dy
 10. Wiel­ka przestrzeń
 11. Stwo­rzon­ka
 12. Koły­san­ka
2014 JamSession © All rights reserved.