RELEASED: 17 maja 2012
ARTIST: Paweł "Aladron" Czekalski
NUMBER OF DISCS: 1
Świadomość

Świa­do­mość (2012). Pierw­sza stu­dyj­na pły­ta. Nagra­nia zre­ali­zo­wa­no pod Gdań­skiem, w Sano­ku, Tychach i Sosnow­cu. Na pły­cie udzie­la się wie­lu gości i wokal­nie i instru­men­tal­nie. Album był pre­zen­to­wa­ny w trój­ko­wej audy­cji „Gita­rą i pió­rem”. Pio­sen­ka „A może być tak” jest duetem z Mira­ho, hipho­po­wym nume­rem nagra­nym na pod­kła­dzie i zre­ali­zo­wa­nym przez DJ-Feel X‑a (Kali­ber 44). Wyda­nie zawie­ra ksią­żecz­kę z tek­sta­mi i akordami.


Aby zamó­wić pły­tę (cena 30 zł) pro­simy o wysła­nie wia­do­mo­ści ema­il na adres aldaron@aldaron.eu z tre­ścią zamó­wie­nia oraz dany­mi teleadresowymi.

Do war­to­ści zamó­wie­nia nale­ży doli­czyć kosz­ty prze­syłki w wyso­ko­ści 7 zł.

Dane do reali­za­cji płat­no­ści prze­ślemy po otrzy­ma­niu wia­do­mo­ści z zamówieniem.

2014 JamSession © All rights reserved.