RELEASED: 16 października 2016
ARTIST: Paweł "Aladron" Czekalski & Ławeczka
NUMBER OF DISCS: 2
Wiara ta sama

Pły­ta powsta­wa­ła w latach 2014–2016. Nagra­na w Pokrzyw­nie nie­da­le­ko Piły ze skła­dem Ławecz­ka: Karol Szo­now­ski, Karo­li­na „Lolek Fur­man” i Szy­mon Szpot. Dużo tek­stów, muzy­ki, brzmień, aran­ża­cji, kolo­rów itp 😉 Wśród gości – Jacek Kleyff. Album jest dwu­pły­to­wy, dru­ga część to kon­cert z Ławecz­ką i Mar­ce­pa­nem zare­je­stro­wa­ny w pil­skim klu­bie „Sce­na”. Pły­ta zawie­ra ksią­żecz­kę z tek­sta­mi i akor­da­mi stu­dyj­ne­go albumu.

 


Aby zamó­wić pły­tę pro­simy o wysła­nie wia­do­mo­ści ema­il na adres aldaron@aldaron.eu z tre­ścią zamó­wie­nia oraz adre­sem pocztowym.

 

2014 JamSession © All rights reserved.