DATE: 2 maja 2016
LOCATION: Bieszczady, Wetlina 15
Wetlina „Dom wycieczkowy PTTK” Aldaron Jarecki Joanna 2 maja 2016

Pierw­szy „ofi­cjal­ny” kon­cert w tym miej­scu. Schro­ni­sko PTTK w Wetli­nie, dom­ki, łąki, rze­ka a dalej góry już tyl­ko (aż!) Zapra­sza­my bar­dzo bar­dzo! Miej­sce ogar­nię­te przez nową, ener­gicz­ną i moc­ną eki­pę. Zapraszamy!

2014 JamSession © All rights reserved.