DATE: 2 października 2016
TIME: 16:30
LOCATION: Wrocław
Warning: Use of undefined constant jamsession - assumed 'jamsession' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usr/home/pmt/domains/aldaron.eu/public_html/wp-content/themes/jamsession/single-js_events.php on line 120
Wrocław, IV Festiwal „Pieśniarze Niepokorni” 2 października 2016

Szcze­gó­ło­we informacje
Czwar­ta edy­cja Festi­wa­lu Pie­śnia­rze Nie­po­kor­ni odbę­dzie się w dniach 1 i 2 paź­dzier­ni­ka 2016.
Na festi­wa­lo­we kon­cer­ty zapra­sza­my do Sali Gotyc­kiej w Sta­rym Klasz­to­rze przy ul. Pur­ky­nie­go 1.
Wśród zapro­szo­nych gości festi­wa­lu znaj­dą się m.in. Miro­sław Czyżykiewicz,
Adam Strug, Kuba Sien­kie­wicz oraz Tomasz „Budzy” Budzyński.

MIROSŁAW CZYŻYKIEWICZ, kul­to­wy arty­sta z krę­gów pio­sen­ki lite­rac­kiej. Arty­sta gra­fik, absol­went Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w War­sza­wie. Kom­po­zy­tor, poeta, pie­śniarz, malarz.
Z bar­dzo boga­tej bio­gra­fii, war­to wymie­nić tu cho­ciaż­by nagro­dy na Festi­wa­lu Arty­stycz­nym Mło­dzie­ży Aka­de­mic­kiej (FAMA), I nagro­dę im. J. Kacz­mar­skie­go za cało­kształt swo­jej pra­cy przy­zna­wa­nej przez Kapi­tu­łę tej nagro­dy Stu­denc­kie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki w Kra­ko­wie, a tak­że sze­reg wspa­nia­łych, nie­za­po­mnia­nych kon­cer­tów na festi­wa­lach, prze­glą­dach, w audy­cjach radiowych. 

KUBA SIENKIEWICZ, rocz­nik 1961, pio­sen­karz-autor, neu­ro­log. Zaj­mu­je się twór­czo­ścią od 1980 roku. Dzie­sięć lat póź­niej zało­żył zespół Elek­trycz­ne Gita­ry. Wyko­nu­je utwo­ry wła­sne oraz róż­nych auto­rów z lat 1960 ? 2000. Ukła­da muzy­kę i pio­sen­ki do fil­mów. Ostat­nie jego pro­gra­my poświę­co­ne są tema­ty­ce histo­rycz­nej. Współ­pra­cu­je ze sce­na­mi kaba­re­to­wo-muzycz­ny­mi. Od 2014 roku dzia­ła w Sto­wa­rzy­sze­niu Auto­rów ZAiKS. 

TOMASZ BUDZYŃSKI ? malarz, woka­li­sta w zespo­łach: Armia, 2tm2,3 , Rim­baud, Tru­pia czaszka.

ADAM STRUG – śpie­wak i instru­men­ta­li­sta, autor pio­se­nek, kom­po­zy­tor muzy­ki teatral­nej i fil­mo­wej, sce­na­rzy­sta, etno­mu­zy­ko­log. Pomy­sło­daw­ca zespo­łu śpie­wa­cze­go „Mono­dia Pol­ska”, prak­ty­ku­ją­ce­go pie­śni pol­skie prze­ka­zy­wa­ne w tra­dy­cji ust­nej. Lider muzycz­nej kom­pa­nii wyko­nu­ją­cej jego autor­skie piosenki.

KASPROWICZ & MARINCZENKO
Janusz Kaspro­wicz ?muzyk, kom­po­zy­tor, autor tek­stów. Twór­ca, lider, woka­li­sta i basi­sta zespo­łu Pro­jekt Volo­dia. Pomy­sło­daw­ca oraz orga­ni­za­tor cyklicz­ne­go festi­wa­lu ?Woło­dia pod Szcze­liń­cem? oraz ?Pie­śnia­rze Niepokorni?.
Sta­ni­sław Marin­czen­ko ? muzyk mul­tiin­stru­men­ta­li­sta. Pia­ni­sta, gita­rzy­sta, akor­de­oni­sta, gra rów­nież na buzu­ki irlandz­kim, man­do­li­nie oraz har­fie neoceltyckiej.

PAWEŁ ?ALDARON? CZEKALSKI ? gita­rzy­sta, woka­li­sta, autor pio­se­nek, bard. śpie­wa pio­sen­ki opi­su­ją­ce życie we współ­cze­snym świe­cie, o rela­cjach i zależ­no­ściach świa­ta natu­ry i cywi­li­za­cji, o rado­ściach, wybo­rach, smut­kach, poszu­ki­wa­niu ducho­wo­ści współ­cze­sne­go czło­wie­ka. Tek­sty moż­na okre­ślić mia­nem pio­se­nek z daw­ką poezji, peł­ne gier słow­nych, cza­sem prze­mie­sza­ne ze sty­li­sty­ką hip-hopo­wą ? są wyko­ny­wa­ne z towa­rzy­sze­niem gita­ry i har­mo­nij­ki ustnej. 

DR GRZECHU (GRZEGORZ DĄBROWSKI) – muzyk i sprze­daw­ca słów. Autor pio­se­nek. Pie­śniarz roku 2015.

IV Festi­wal Pie­śnia­rze Niepokorni
Sala Gotyc­ka w Sta­rym Klasz­to­rze, ul. Pur­ky­nie­go 1

1.10.16 godz.19.00
MIROSŁAW CZYŻYKIEWICZ
ADAM STRUG
KASPROWICZ & MARINCZENKO
David „Alfik” Dewetter
Dr Grzechu

2.10.16 godz.16.30
KUBA SIENKIEWICZ
TOMASZBUDZY” BUDZYŃSKI
Paweł „Alda­ron” Czekalski

miej­sca sie­dzą­ce: 25 zł – przed­sprze­daż, 30 zł w dniu koncertu
wej­ściów­ki (bez gwa­ran­cji miej­sca sie­dzą­ce­go): 15 zł – przed­sprze­daż, 20 zł w dniu koncertu

Bile­ty dostęp­ne w sie­ci salo­nów Empik, Saturn i Media­Markt w całej Polsce
oraz w klu­bie Sta­ry Klasz­tor, ul. Pur­ky­nie­go 1.
rezer­wa­cje bile­tów: bilety@o2.pl

2014 JamSession © All rights reserved.