Niewątpliwie coś się zmienia
Szymon, Carlos, Kleyff, Aldaron, Lolek. Sesja "Wiara ta sama". Pokrzywno, wiosna 2015

Szy­mon, Car­los, Kleyff, Alda­ron, Lolek. Sesja Alda­ron i Ławecz­ka „Wia­ra ta sama”. Pokrzyw­no, wio­sna 2015

Nie­wąt­pli­wie coś się zmienia.Stronka nowa i moż­li­wo­ści kon­cer­to­we nowe. I stro­na z blo­giem, na któ­rym (na dzi­siaj jesz­cze) piszę, nie udo­stęp­nia­jąc tego sze­rzej. Bo auto­rów pra­ce trwa­ją jeszcze.

Po 7 latach pisa­nia blo­ga „Nie­ma­nie” znów pró­ba pisa­nia poza fejs­bru­kiem. Pamię­tam jakieś 10 lat temu, szał na blo­gi, kie­dy ludzie uczy­li się tego sło­wa. Mnie fascy­na­cja tak­że ogar­nę­ła wów­czas, dużo ludzi współ­two­rzy­ło „Nie­ma­nie”, potem jakoś to wszyst­ko powo­li wyga­sło – z potrze­by chwi­li, tak jak powsta­ło, nic nega­tyw­ne­go. Dobre wspo­mnie­nia. Potem prze­rwa, face­bo­ok, a teraz tutaj. Czy będzie sens i ocho­ta pisać? Się okaże.

Nie­wąt­pli­wie coś się zmie­nia. Moż­li­wo­ści kon­cer­to­we swo­bod­niej­sze. W pla­nach inwe­sty­cja w sprzęt nagło­śnie­nio­wy – odpa­da pro­blem z ogar­nia­niem sprzę­tu na każ­dy kon­cert, no i na czymś co się zna – gra się swobodniej.

Nie­wąt­pli­wie coś się zmie­nia, mimo tego że ponad 2 lata pro­jekt powsta­je, jed­nak jest postęp, jest. Mam na myśli pro­jekt „Wia­ra ta sama”, któ­ry być może oka­że się dwu­pły­to­wy. Pra­ca nad tym, z świet­ny­mi ludź­mi zresz­tą, nauczy­ła mnie wie­lu rze­czy, a naj­le­piej takiej, że nie poda­je się odpo­wie­dzi na pyta­nie „kie­dy pły­ta wyj­dzie” 😉 Tak więc i teraz: celu­je­my w ten rok, ale nie wie­my kie­dy pły­ta wyj­dzie. Wśród gości m in. Jacek Kleyff, któ­ry odsłu­chał już 6 pio­se­nek takich pra­wie pra­wie pra­wie goto­wych i ogól­nie – bar­dzo pozy­tyw­na reak­cja. Trzy­maj­cie kciu­ki, będzie dobrze. Jed­na z pio­se­nek jest już dostęp­na jako zajaw­ka na pły­cie „Na prze­cze­ka­nie”, ale nie mówi ona całej praw­dy o cha­rak­te­rze pły­ty oczy­wi­ście. Będzie dużo instru­men­tów, gości i różnorodności.

Nie­wąt­pli­wie coś się zmie­nia. 40-tka prze­kro­czo­na. Roz­k­mi­ny takie, że gło­wa mała. Faj­ne to, że co naj­mniej 3 z moich daw­nych zna­jo­mych rów­nież w 2016 prze­kra­cza ten wiek. Jadą nawet na wyciecz­kę „kar­wow­ską” 😉 Jest dobrze, zmia­na jest jedy­ną sta­łą rze­czą w Natu­rze. Ja mam ‚ty masz, on ma, ona ma, ono ma, wy macie, my mamy. Nie­od­wra­cal­ne zmia­ny [K44]

Nie­wąt­pli­wie coś się zmienia.I nadal będzie.

Pozdro­wie­nia!

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.