Witamy serdecznie!

Dobry wie­czór. Jest 4 mar­ca, 2016, 23:27 – ogła­sza­my ofi­cjal­ne otwar­cie stro­ny www.aldaron.eu
(fan­fa­ry)
Od kil­ku­na­stu dni trwa pra­ca trój­ki ludzi, dopa­so­wy­wa­nie sty­lów, kro­je­nie fotek, prze­rzu­ca­nie „kar­tek” śpiew­ni­ka ze sta­rej stro­ny, pre­zen­ta­cja płyt i wresz­cie, naj­bar­dziej dyna­micz­ny (mam nadzie­ję) dział: Blog. Po kil­ku­let­niej prze­rwie i pisa­niu wyłącz­nie na fejs­bru­ku, wra­cam do tej for­my neto­we­go eks­hi­bi­cjo­ni­zmu wewnętrz­ne­go. Zapra­szam do komen­to­wa­nia. Dla face­bo­oko­wi­czów – komen­ta­rze nie poja­wia­ją się od razu – jest opcja mode­ra­cji przez admi­na. Taki mamy klimat.
Mia­łem pisać, co na stro­nie, ale… zapra­sza­my do samo­dziel­ne­go rozej­rze­nia się. W koń­cu stro­na powin­na wyglą­dać zacnie na kom­pie, table­cie i (tel)fonie. Z tego, co jak dla mnie jest bar­dzo faj­ne, to opcja dla graj­ków, w dzia­le śpiew­nik – moż­na cho­wać i poka­zy­wać chwy­ty, dru­ko­wać jak się chce. Dział śpiew­nik, póki co, zawie­ra tyl­ko pie­śni z pły­ty Pio­sen­ki i Świa­do­mość, acz­kol­wiek zobo­wią­zu­ję się aktu­ali­zo­wać go, aż będą wszyst­kie. Zre­zy­gno­wa­łem z gru­po­wa­nia pio­se­nek w pły­ty, dużo kawał­ków jest „nigdzie”, nie chcę nume­ro­wać, pio­sen­kę moż­na zna­leźć po jej frag­men­cie, wpi­sa­nym w wyszu­ki­war­kę na stro­nie (pra­wy gór­ny róg)
Zapra­sza­my do zwie­dza­nia, komen­to­wa­nia, oglą­da­nia, słuchania.
Dzię­ki Wam wszyst­kim, że jeste­ście i jest nie­sa­mo­wi­ty sens to robić. To wła­śnie po Waszych reak­cjach, na to co piszę, śpie­wam, gadam, dosta­ję potwier­dze­nie, że to co robię ma sens.
Ku dobru!

Alda­ron, Tomek, Maurycy.

5 Responses to Witamy serdecznie!

  1. Gita­ra?

  2. Marek Jankowski on

    Super strona.Będę na niej czę­stym goście.Pozdrawiam

  3. O! A ja wła­śnie nową stro­nę zna­la­złam i się bar­dzo cieszę 🙂
    !

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.