Rok 2018

2018.12.28 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską, (Alda­ron)
2018.11.23 – War­sza­wa, Skład Bute­lek, (Alda­ron & Jarecki)
2018.11.20 – Sosno­wiec, Zagłę­biow­ski Wie­czór Bar­dów „Sta­te­czek”, Ener­ge­tycz­ne Cen­trum Kul­tu­ry, (Alda­ron)
2018.11.17 – Wro­cław, Pub Wędrów­ki, (Alda­ron & Jarecki)
2018.11.16 – Wro­cław, Impre­za zamknię­ta (Alda­ron & Jarecki)
2018.10.27 – Ustrzy­ki Górne,Kremenaros (Alda­ron & Jarecki)
2018.10.13 – Smol­nik n/Osławą, Zagro­da Chrysz­cza­ta, „Na pomoc biesz­czad­ni­kom” (Alda­ron & Jarecki)
2018.10.12 – Ustrzy­ki Gór­ne, „Czart gra­nie”, Zajazd pod Caryń­ską (Alda­ron & Jarecki)
2018.10.04 – War­sza­wa, Pra­co­vnia Pio­sen­ki (Alda­ron & Jarecki)
2018.09.29 – Wetli­na, Cień PRL‑u (Alda­ron & Jarecki)
2018.09.28 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską (Alda­ron & Jarecki)
2018.09.22 – Ustrzy­ki Górne,Kremenaros (Alda­ron & Jarecki)
2018.09.15 – Cisna, Gmin­ne Cen­trum Kul­tu­ry i Eko­lo­gii w Cisnej (Alda­ron & Jarecki)
2018.09.14 – Wetli­na, Weso­ła Gór­ka (Alda­ron & Jarecki)
2018.09.01 – Ustrzy­ki Górne,Kremenaros (Alda­ron & Jarecki)
2018.08.31 – Sme­rek, Paweł nie cał­kiem świę­ty (Alda­ron & Jarecki)
2018.08.27 – Biesz­cza­dy, Baców­ka pod Małą Raw­ką (Alda­ron & Jarecki)
2018.08.25 – Smol­nik n/Osławą, Zagro­da Chrysz­cza­ta (Alda­ron & Jarecki)
2018.08.18 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską (Alda­ron & Jarecki)
2018.08.17 – Ustrzy­ki Górne,Kremenaros (Alda­ron & Jarecki)
2018.08.03 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską (Alda­ron & Jarecki)
2018.08.02 – Wetli­na, Dom wypo­czyn­ko­wy PTTK (Alda­ron & Jarecki)
2018.07.21 – Biesz­cza­dy, Baców­ka pod Małą Raw­ką, (Alda­ron)
2018.07.14 – Ustrzy­ki Górne,Kremenaros (Alda­ron & Jarecki)
2018.07.13 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską (Alda­ron & Jarecki)
2018.07.12 – Wetli­na, Wikli­no­wa Zato­ka (Alda­ron & Jarecki)
2018.06.09 – Wro­cław, Wędrów­ki Pub (Alda­ron & Jarecki)
2018.06.08 – Poznań, Squ­at Roz­brat (Alda­ron & Jarecki)
2018.06.02 Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską (Alda­ron & Jarecki)
2018.06.01 – Wetli­na, Bar Ran­czo (Alda­ron & Jarecki)
2018.05.26 – War­sza­wa, Skład Bute­lek (Alda­ron & Jarecki)
2018.05.19 – War­sza­wa, Teatr Powszech­ny, Występ na Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Lite­ra­tu­ry ?Apo­strof? (Alda­ron)
2018.05.18 – Prze­myśl, Restau­ra­cja przy kład­ce (Alda­ron & Jarecki)
2018.05.11 – Schro­ni­sko PTTK Szyn­dziel­nia, Wio­sen­ny Zlot Cisza­ków (Alda­ron & Jarecki)
2018.05.04 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, (Alda­ron & Jarecki)
2018.05.02 – Cisna, Gmin­ne Cen­trum Kul­tu­ry i Eko­lo­gii w Cisnej (Alda­ron & Jarecki)
2018.05.01 – Ustrzy­ki Gór­ne, Biesz­czadz­ka Legen­da (Alda­ron & Jarecki)
2018.04.29 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską (Alda­ron & Jarecki)
2018.04.22 – Bia­ły­stok, 6‑Ścian Pub (Alda­ron & Jarecki)
2018.04.20 – Sopot, Topos Cafe (Alda­ron & Jarecki)
2018.03.23 – War­sza­wa, Skład Bute­lek (Alda­ron & Jarecki)
2018.03.10 – Kro­to­szyn, wZlot 2018 (impre­za zamknię­ta – Alda­ron & Jarecki)
2018.03.03 – War­sza­wa, Oko w oko Pub (Alda­ron & Jarecki)
2018.02.24 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską, Wio­sen­ny Zlot Cisza­ków (impre­za zamknię­ta – Alda­ron & Jarecki)
2018.02.23 – Biesz­cza­dy, Kal­ni­ca (impre­za zamknię­ta – Alda­ron & Jarecki)
2018.02.15 – War­sza­wa, Pra­co­vnia Art Club (Alda­ron & Jarecki)
2018.01.20 – War­sza­wa, Oko w oko Pub (Alda­ron & Jarecki)

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.