RELEASED: 2 maja 2019
ARTIST: Aldaron i Jarecki
NUMBER OF DISCS: 1
LiVe v PraCoVni

Pły­ta zosta­ła nagra­na dnia 15 lute­go 2018 roku w „Pra­Co­Vnia Art Club” w War­sza­wie. Jest to pierw­sza pły­ta kon­cer­to­wa i jed­no­cze­śnie pierw­sza pły­ta nagra­na z Jarec­kim. W chór­kach dołą­czy­ła do nas Joan­na Zającz­kow­ska-Cze­kal­ska. Zapra­sza­my ser­decz­nie do prze­słu­cha­nia frag­men­tów pły­ty, jeśli się spodo­ba i chce­cie ją mieć – pisz­cie na aldaron22@gmail.com

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.