Baśnie w Tu i Teraz

Tytu­ło­wa pio­sen­ka mojej dru­giej „dzi­kiej” pły­ty. Dzi­kość jej pole­ga­ła na ama­tor­skim nagra­niu, kse­ro­wa­niu okład­ki i wypa­la­niu CD w mia­rę potrzeb pod­czas tra­sy. Wte­dy bar­dziej ulicz­nej niż knaj­pia­nej, kon­cer­to­wej, itp.

Piel­grzym­ka Szpa­kow­ska, Fort Pan­ner­den, zlo­ty i odwie­dzi­ny po zna­jo­mych miej­scach. Nagra­no 2007 w For­cie. Śpie­wa­ła Kin­ga, mik­so­wa­łem to na kom­pie ze śmiet­ni­ka miesz­ka­jąc w naj­pięk­niej­szym skło­cie świa­ta (nie ist­nie­je już).

Nie śpie­wam tego raczej już. Może to się jed­nak zmie­nić, dalej mi „sie­dzi” ten tekst (co ponie­któ­re star­sze pio­sen­ki bowiem już nie bardzo).

Wzię­ło mnie na wspomnienia 😛

W Tu i Teraz.

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.