Fala za falą

Wideo (i muzy­ka) zro­bio­ne przez Wro­nę z frag­men­tów fil­mu „Hej Szpa­ku”. Wspo­min­ka jed­nej z Piel­grzym­ki Mło­dzie­ży Róż­nych Dróg, pro­wa­dzo­nych przez nie­stru­dzo­ne­go księ­dza i hipi­sa – Andrze­ja Szpa­ka od ponad trzech dekad.

Dobry czas pierw­szych tras 😉 Pozna­wa­nia Dro­gi, ludzi, tro­chę inne­go patrze­nia na rze­czy­wi­stość. Ucze­nia się bycia tro­chę dzi­wa­kiem w tra­dy­cyj­nym spo­łe­czeń­stwie i radość z tego.
Muzy­ka z sesji luty 2006, Alda­ron i Wro­na, Głuchołazy.

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.