Koty (1000km mix)

Daw­ne, pięk­ne cza­sy. Miesz­ka­łem wte­dy w magicz­nym For­cie Pan­ner­den z dobrym, łagod­nym  kli­ma­tem atmos­fe­rycz­nym i mię­dzy­ludz­kim. Pio­sen­ka „Koty” jest zilu­stro­wa­na migaw­ka­mi z tam­tych chwil. Dru­ga gita­ra i bas został dogra­ny we Wro­cła­wiu (pozdra­wiam Wro­na!), dla­te­go – 1000 km mix.

Jest w tym nagra­niu muzycz­ny kli­mat tam­te­go cza­su i miej­sca, wiem, że to dość subiek­tyw­ne, ale co tam… W dobrych miej­scach, ludzie gra­ją dobrą muzy­kę, w magicz­nych – magicz­ną. Moż­na się wie­le od sie­bie nauczyć, gra­jąc razem. Prze­ni­ka­ją się dźwię­ki i sło­wa przez siebie.

No co ty, to koty…

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.