Niemanie na żywo

Rok temu z war­szaw­skie­go Skła­du Bute­lek. Wśród gości min. Mar­ce­pan i Marec­ki. Pozo­sta­li dwaj pano­wie, jeśli wolę macie ota­go­wać się na YT, napisz­cie w komen­ta­rzu swe namiary.

Pio­sen­kę „Nie­ma­nie” zarów­no z Mar­ce­pa­nem, jak i Marec­kim gry­wa­li­śmy wie­lo­krot­nie przez lata. Bar­dzo rzad­ko spo­ty­ka­my się na sce­nie w trój­kę, dla­te­go faj­nie, że zosta­ło to zare­je­stro­wa­ne w bar­dzo faj­nej jako­ści. Skład Bute­lek nie­wąt­pli­wie ma swój kli­mat, dobrze się tam gry­wa, sce­na duża, pan aku­styk zna­ją­cy się na rze­czy, no i nie­sa­mo­wi­ta publicz­ność. W kwiet­niu znów tam zagram, jesz­cze nie wiem w jakim skła­dzie (prócz tego że Butelek ;).

Tom­ku, dzię­ki za mon­taż. Nie ma tej pio­sen­ki na żywo w sie­ci dobrej jakości.

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.