Zapytaj siebie

Pierw­sza zwrot­ka, lato, Sło­wa­cja, dobre spo­tka­nia, nie­złe deko­dy, trud­ne i jed­no­cze­śnie bar­dzo dobre i moc­ne roz­k­mi­ny. Spo­tka­nia, muzy­ko­wa­nie, goto­wa­nie, zaba­wa – w nie­złęj gór­skiej sce­ne­rii. Samot­ne włó­czę­gi po lasach. Lato…

Dal­sze czę­ści dopi­sa­ne w bar­dziej chłod­nych mie­sią­cach, kie­dy moż­na coś dodać, upo­rząd­ko­wać, dokoń­czyć wątek.

Zdję­cia mniej wię­cej z cza­su w któ­rym to się pisa­ło. Loso­wo raczej niż ilu­stru­ją­co cokolwiek.

Naj­now­sza, a więc tra­dy­cyj­nie dla mnie naj­lep­sza z wszystkich 😉

 

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.