DATE: 18 października 2019
TIME: 19:00
LOCATION: Komańcza, Leśna Willa
VENUE: Komańcza, Leśna Willa
Aldaron i Jarecki. „Leśna Willa”, Komańcza. 18 października 2019

Zakoń­cze­nie sezo­nu w Leśnej Wil­li w Komań­czy, zapra­sza­my bar­dzo serdecznie!

pią­tek, 18 paź­dzier­ni­ka 2019
19:00 ? 22:00
Kon­cert „Alda­ron i Jarecki”
22:00
Wspól­ne biesiadowanie

sobo­ta, 19 paź­dzier­ni­ka 2019
11:00
Moż­li­wość wyj­ścia na „Jezior­ka Duszatyńskie”
19:00
Ogni­sko i bie­sia­do­wa­nie do rana

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.