DATE: 6 grudnia 2019
TIME: 19:30
LOCATION: Chatka Górzystów, Izery
VENUE: Chatka Górzystów
Aldaron i Jarecki. Chatka Górzystów. Góry Izerskie. 6 grudnia 2019

Zapra­sza­my na kon­cert w abso­lut­nie dzi­kie miej­sce, w któ­rym nigdy nie było kon­cer­tu. Wstęp – do kapelusza.
Chat­ka Górzy­stów leży na Hali Izer­skiej. Jest to jedy­ny budy­nek oca­la­ły z ist­nie­ją­cej tutaj kie­dyś osa­dy Gross-Iser. Nie ma tutaj wygód i z pew­no­ścią nie spodo­ba się to miej­sce oso­bom lubią­cym luk­su­sy. Prąd poja­wia się od wiel­kie­go świę­ta lub wca­le (co dużo osób trak­tu­je jako +), jako oświe­tle­nie słu­żą świecz­ki lub latar­ki a w pie­cach trze­ba palić same­mu. Ceny noc­le­gów są niskie, a atmos­fe­ra jaka tutaj panu­je wyna­gra­dza wszyst­kie nie­wy­go­dy. Chat­ka czyn­na jest cały rok. Miejsc jest 40 (bez kom­pre­sji), war­to więc wcze­śniej zakle­pać sobie miej­sce gdyż cza­sa­mi napraw­dę jest cia­sno. Jest też komi­nek i miej­sce na ogni­sko – moż­na posie­dzieć z gita­rą i przy­ja­ciół­mi (któ­rych łatwo tu pozna­my, prze­by­wa tu bowiem raczej ści­śle okre­ślo­ne gro­no do któ­re­go i ty możesz wstą­pić), stru­myk do mycia, kuch­nia tury­stycz­na jeśli ktoś lubi goto­wać, no i oczy­wi­ście słyn­ne nale­śni­ki z jago­da­mi do zje­dze­nia (oprócz poniedziałków).
Ist­nie­je moż­li­wość przy­jaz­du ze zwie­rza­kiem, a w sezo­nie zimo­wym wypo­ży­cze­nia nart bie­go­wych. (e.holiday.pl)
Zdję­cie Sła­wek Pod­gór­ny (www.slavo-1925.flog.pl)

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.