DATE: 1 lutego 2018
TIME: 20:00
LOCATION: Piła, Al.Piastów 15
Aldaron i Ławeczka – Scena, Piła 1 lutego 2018

Zapra­sza­my ser­decz­nie do Piły, po raz pierw­szy od gru­bo ponad roku zagra­my w tym skła­dzie i w tym mie­ście! Alda­ron i Ławecz­ka. Zagra­my star­sze pio­sen­ki, oraz te nowe, zare­je­stro­wa­ne na wspól­nej pły­cie „Wia­ra ta sama”. Nie będą to w 100% wer­sje stu­dyj­ne, będzie nie­spo­dzian­ko­wo i pew­nie rado­śnie, bo dłu­go się nie widzie­li­śmy. Zapra­sza­my daw­no nie widzia­nych zna­jo­mych z Piły i oko­lic, oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ambit­ną muzy­ką wyko­ny­wa­ną z dużą dozą spontaniczności.
Klub Muzycz­ny Sce­na, Piła, do zobaczenia!

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.