DATE: 25 października 2019
TIME: 20:00
LOCATION: Warszawa, Popiełuszki 16
VENUE: Warszawa, PraCoVnia.
Aldaron. „PraCoVnia”, Warszawa. 25 października 2019

Hej!
Tym razem solo­wo, dla odmia­ny. Na pew­no wró­ci­my razem z Jarec­kim do War­sza­wy – póki co nie­któ­re kon­cer­ty mam potrze­bę gry­wać sam. Jest wte­dy tro­chę ina­czej, nie­któ­re pio­sen­ki gry­wam inne, do tych, co zwy­kle się poja­wia­ją, cza­sem pod­cho­dzę ina­czej. Sądząc po reak­cji ludzi na poprzed­nich solo­wych kon­cer­tach, nie powin­ni­ście być zawiedzeni.
Do usłyszenia!
Wstęp 20zł.

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.