DATE: 23 lutego 2018
LOCATION: Bieszczady, Ustrzyki Górne 1a
Aldaron i Jarecki – Ustrzyki Górne 23 lutego 2018

Ser­decz­nie zapra­sza­my do Ustrzyk Gór­nych. Wystą­pi­my wśród zna­ko­mi­tych oso­bi­sto­ści na Dru­gim Zimo­wym Zlo­cie Cisza­ków. Dzię­ku­je­my zespo­ło­wi ‚Cisza jak ta‘ za zaproszenie!

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.