DATE: 4 sierpnia 2023
LOCATION: Zaścianek Babie Lato. Ziemiary.
Dreamersland Festiwal 4 sierpnia 2023
??????
Dre­amer­sland to kolek­tyw­ny retre­at, festi­val, trans­for­ma­cyj­na cza­so­prze­strzeń umi­ło­wa­nia życia, sztu­ki, kre­acji i świa­do­mo­ści. To prze­strzeń łącze­nia się kul­tur, sty­lów i twór­czych doznań z eks­cy­tu­ją­cy­mi wypra­wa­mi po zaka­mar­kach ducha, umy­słu i wyobraźni.
Cze­go szu­kasz Wędrow­cze? O czym marzysz? Woła­my Cię Marzy­cie­lu! Tu spo­tkasz swo­je ple­mię. Tu wizja zamie­nia się w sztu­kę? To DREAMERSLAND

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.