DATE: 11 maja 2018
LOCATION: Szyndzielnia, Bielsko-Biała
VENUE: Wiosenny Zlot Ciszaków
Schronisko PTTK Szyndzielnia, Wiosenny Zlot Ciszaków 11 maja 2018

Wio­snę witać będzie­my tym razem w Beski­dzie Ślą­skim – w zaprzy­jaź­nio­nym z Ciszą od lat Schro­ni­sku Na Szyndzielni.
Wio­sen­ny Zlot będzie orga­ni­zo­wa­ny według zasad otwar­tych, któ­re część z Was pamię­ta ze Zlo­tu Let­nie­go w Jagodnej.
Ter­min nasze­go wio­sen­ne­go spo­tka­nia, jak rów­nież jego miej­sce, otwie­ra sze­reg moż­li­wo­ści zwią­za­nych z pla­no­wa­niem typu noc­le­gów – od spa­nia w Schro­ni­sku i obiek­tach nie­co od nie­go odda­lo­nych, przez namio­ty, aż po moż­li­wość powro­tu kolej­ką lino­wą do Biel­ska Bia­łej bez­po­śred­nio po kon­cer­tach. Dla każ­de­go według ocze­ki­wań i potrzeb:)
Podob­nie więc jak na Jagod­nej – roz­dzie­la­my część arty­stycz­ną od byto­wej. Kar­ne­ty, któ­re są dostęp­ne na stro­nie, są bile­ta­mi wstę­pu na wszyst­kie kon­cer­ty Zlo­tu, oraz wszel­kie wyda­rze­nia towa­rzy­szą­ce Zlo­to­wi. W pro­gra­mie co naj­mniej 6 koncertów 🙂
A będzie bar­dzo pięk­nie – szcze­gó­ły pro­gra­mu zdra­dzać będzie­my suk­ce­syw­nie:) I nie może­my się już doczekać:)
Oczy­wi­ście nie zabrak­nie rów­nież wspól­ne­go wyj­ścia w Beskid Ślą­ski, pod opie­ką lokal­nych prze­wod­ni­ków gór­skich i cało­noc­nych śpie­wo­grań przy żywym ogniu 🙂
Sala kon­cer­to­wa Schro­ni­ska na Szyn­dziel­ni nie sta­wia tak dużych ogra­ni­czeń kuba­tu­ro­wych jak część z Was pamię­ta z Jagod­nej czy Zajaz­du Pod Caryń­ską. Pomie­ści spo­koj­nie oko­ło 200 osób.
Nie­ste­ty w tema­cie miejsc noc­le­go­wych w schro­ni­sku – tak różo­wo już nie jest. Schro­ni­sko na Szyn­dziel­ni ofe­ru­je 49 miejsc noc­le­go­wych, któ­re rezer­wu­je­my bez­po­śred­nio przez kon­takt ze Schro­ni­skiem od piąt­ku 16.02.
http://www.szyndzielnia.com.pl/index.php/kontakt
Po wyczer­pa­niu miejsc w poko­jach – zapra­wie­ni tury­ści roz­pa­try­wać mogą zarów­no – jak­że popu­lar­ną w tury­sty­ce ple­ca­ko­wej „gle­bę”, jak i pole namiotowe.

Alter­na­tyw­nie – noc­le­gów udzie­lać będzie też odda­lo­ne o oko­ło 20 min dro­gi gór­skim szla­kiem – Schro­ni­sko na Klimczoku:
http://www.schroniskoklimczok.com.pl/kontakt.html

Bez­po­śred­nio po kon­cer­tach, zarów­no piąt­ko­wych jak i sobot­nich – chęt­nych zwieźć może odda­lo­na o kil­ka minut dro­gi od Schro­ni­ska kolej­ka lino­wa. Zjazd do Biel­ska Bia­łej otwie­ra nie­mal nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści noc­le­go­we. Kolej­ka będzie wyjąt­ko­wo, spe­cjal­nie dla Gości Zlo­tu otwar­ta aż do koń­ca kon­cer­tów piąt­ko­we­go i sobot­nie­go i zwie­zie wszyst­kich chęt­nych do Bielska.
Pozo­sta­łe szcze­gó­ły Zlo­tu Wio­sen­ne­go poda­wać będzie­my sukcesywnie 🙂
Ciszaki

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.