DATE: 11 stycznia 2019
TIME: 19:00
LOCATION: Sosnowiec, ul. Kościelna 11
VENUE: Aula Zagłębiowskiej Mediateki. Sosnowiec
Sosnowiec, Benefis Jerzego L. Woźniaka, Aldaron 11 stycznia 2019

W pią­tek 11 stycz­nia 2019 r. o godz. 17:00 zapra­szam do Auli Zagłę­biow­skiej Media­te­ki przy ul. Kościel­nej 11 w Sosnow­cu na bene­fis z oka­zji 80. uro­dzin poety, przy­ja­cie­la sosno­wiec­kiej książ­ni­cy ? Jerze­go Lucja­na Woźniaka. 

Uro­czy­stość popro­wa­dzi prof. zw. dr hab. Marian Kisiel. Ser­decz­nie zapra­sza­my. Wstęp wolny.

W pro­gra­mie:

* 17.00 – 18.30 wystą­pie­nia pra­cow­ni­ków nauko­wych Insty­tu­tu Nauk o Lite­ra­tu­rze Pol­skiej im. I. Opac­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Kato­wi­cach – prof. dr hab. Elż­bie­ta Dut­ka – „Opar­ty o gra­nit”. Podwo­jo­na topo-gra­fia w tomie „W Tatrach” Jerze­go Lucja­na Woź­nia­ka; dr Kata­rzy­na Nie­spo­rek – Poeta „innej” natu­ry. O poezji Jerze­go Lucja­na Woź­nia­ka; dr Ewa Bar­tos – Tro­py wyobraź­ni. O poezji Jerze­go Lucja­na Woźniaka; 

* 19.00kon­cert Paw­ła „Alde­ro­na” Czekalskiego.

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.