DATE: 1 czerwca 2018
TIME: 20:00
LOCATION: Wetlina 110, Bieszczady
Wetlina. Bar Ranczo. Aldaron i Jarecki. 1 czerwca 2018

Ser­decz­nie zapra­sza­my do Wetli­ny. Kon­cert w dzień dziec­ka. Miej­sce, gdzie pozna­li­śmy się z Jarec­kim. 3 lata temu wszedł na sce­nę i nie zna­jąc począt­ko­wo żad­ne­go kawał­ka, jest na tej sce­nie do dziś.
Wstęp wol­ny, Biesz­cza­dy wokół, rze­ka obok, kli­ma­tycz­ny wie­czór. Zapraszamy!

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.