Tylko sobie

A tyl­koHm sobie zaufać możesz i to nie „tak sobie”.
TakA napraw­dę odpo­wiesz przed swo­im wewnętrz­nym Bogiem,
BowiemEm Bogiem Ty w sobie, a z Cie­bie pły­nie odpo­wiedź.
Tyl­ko sięHm dostrój, sobie dowiedz, że tak wła­śnie żyć ma czło­wiek.

A tyl­ko sobie zaufać możesz i to nie „tak sobie”.
Tak napraw­dę odpo­wiesz przed swo­im wewnętrz­nym Bogiem,
Bowiem Bogiem Ty w sobie, a z Cie­bie pły­nie odpo­wiedź.
Tyl­ko się dostrój, sobie dowiedz, że tak wła­śnie być ma.

Wie­le lat już minę­ło od cza­su, kie­dy się sta­ło, tak że
Wszyst­ko powsta­ło. Cza­su dużo, powierzch­ni nie­ma­ło.
A bywa­ło, że spa­da­ło, co za bar­dzo doj­rze­wa­ło,
Bola­ła śmierć w imię racji skoń­czo­nych cywi­li­za­cji.

Nie sku­ma­ni nic z histo­rią, ciesz­my taką się teo­rią,
Że total­na jed­no­li­tość lep­sza jest niź­li obfi­tość.
Róż­no­rod­ność się prze­le­wa, każ­dy kawał swe­go nie­ba,
Swo­jej zie­mi, swo­jej wody, uni­kal­ny plan przy­ro­dy.

Pamię­tam jako dziec­ko nie­osią­gal­ne bana­ny,
Teraz wycią­gam je z kosza i to na kilo­gra­my.
Kilo­gra­my łączą w tony, poprzez skle­pów milio­ny,
Dru­gie pół świa­ta jest w gło­du ago­nii, a nasza trwo­ni.

A może w swo­jej pogo­ni, tak se pomy­ślisz raz zio­mek,
Jak to głu­pi ten Babi­lon jest, a tyl­ko powiedz:
Że twe loty nie głu­po­ty, to już gor­szy z cie­bie czło­wiek,
Niż legal­nie uchla­ny na stre­ecie rzy­ga jak w żło­bie.

Leave a Reply

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.