Dzieje się

Ref.
DSta­nie się to, coA ma się stać
BoG dzie­je się to, co Dma się Adziać

I.
Pomyśl jak wie­le cza­su na to tracisz
Pla­nu­jąc co będzie co było, hej bracie
Ty nie myśl o tym tyle po pro­stu sma­kuj chwile
Hej sio­stro prze­cież zro­zu­mieć jest prosto

Płyń przez życie pew­nie z wewnętrz­nym spokojem
Na morzu są wiry tak, lecz są tam prze­cież boje
Któ­re wyzna­cza­ją two­ją jedy­ną drogę
Każ­dy z was ma inną, ja powie­dzieć tyl­ko mogę że

Ref.
Sta­nie się to, co ma się stać
Bo dzie­je się to, co ma się dziać.

II.
Wie­dzieć moż­na tyl­ko tyle ile moż­na wiedzieć
Naj­lep­sze pomy­sły czę­sto rodzą się w biedzie
Tyl­ko tyle dobre­go możesz ofia­ro­wać światu
Ile sam posia­dasz, prze­stań patrzeć więc na to

Na to co cię ota­cza – bo to cię przytłacza
Nowe bra­my prze­kra­czaj, Twe marze­nie cel wyznaczy
A dro­ga do nie­go to twój wybór kolego
Lecz nic nie rób na siłę, chy­ba sam wiesz dlaczego

Ref.
Sta­nie się to, co ma się stać
Bo dzie­je się to, co ma się dziać.

III.
Niech gwiaz­dy i Księ­życ będą two­im przewodnikiem
Przy ogniu posi­łek – jestem wiecz­nym wędrownikiem
Po co na pie­nią­dze w życiu czas swym tracić
Żyć, po pro­stu żyć, doświad­cze­niem się bogacić
Nie kasą lecz miło­ścią do ludzi i do chwili
Któ­ra trwa – mów tym co zbłądzili
Życie poza sys­te­mem to rzecz cał­kiem realna
A praw­da, tak praw­da jest pięk­na i banalna.

Ref.
Sta­nie się to, co ma się stać
Bo dzie­je się to, co ma się dziać.

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.