Nie ma czasu

EmKha­lid i DJahe­ira, EmJahe­ira i Kha­lid D jest
Kha­lid i Jahe­ira, Jahe­ira i Kha­lid jest
La la la Kha­lid i Jahe­ira, Kha­lid i Jaheira,
Imo­en jest
Kha­lid i Jahe­ira, Bal­du­r’s Gate

I.
Zgu­bi­łem swą dziew­czy­nę dzi­siaj w hipermarkecie
Wła­śnie mia­łem jej powie­dzieć, to co mówi się kobiecie
A była wła­śnie odpo­wied­nia chwila
Bowiem pół­ka z wędli­na­mi znacz­nie się oddaliła

A pół­ka z pie­czy­wem jesz­cze się nie zbliżyła
Już mia­łem się odwró­cić i powie­dzieć „Moja miła”
Kie­dy wte­dy tani swe­trze ona zoba­czy­ła ciebie
I skoń­czy­ła się minu­ta, któ­rą mie­li­śmy dla siebie

Ref.
Nie ma czasu
Czas słu­ży dziś do tego
By zara­biać na wię­cej i coraz więcej
Cza­su wolnego

II.
Odna­la­złem ją póź­niej gdy na par­kin­gu stała
Ale ja już zapo­mnia­łem, ona mnie pocałowała
Na policz­ku został osad, che­mia tłuszcz i buraki
I zapach­niał dez­odo­rant, co do szmin­ki tej był gratis

Była bar­dzo szczę­śli­wa, swe­ter pięk­ny był nad wyraz
Nie wiem gdzie zapar­ko­wa­łem, chy­ba pod owiecz­ką chyba
Pod motyl­kiem jakieś dziec­ko sta­ło i płakało
Nie zdą­ży­ło za tatu­siem z mamą prze­by­wa­ło mało

Ref.
Nie ma czasu…

III.
Zgu­bi­łem swą dziew­czy­nę dzi­siaj rano w internecie
Małą pręd­kość łącze mia­ło, nie uda­ło się kobiecie
Przez kabe­lek się prze­ci­snąć, cho­ciaż była bar­dzo chuda
Jak ta pani od rekla­my kre­mu któ­ry czy­ni cuda

Już nie zgu­bię swej dziew­czy­ny, bo na innej jest planecie
Teraz mam dużo cza­su, żeby robić dużo czasu
Jestem sam, tak jest mi dobrze i nie zgu­bię już dziewczyny
Teraz obiekt mej miło­ści to interhipermaszyny

Ref.
Nie ma czasu…

IV.
Gdy zaro­bisz na tro­chę wię­cej czasu
nie zapo­mnij użyć tego cza­su by zarobić
na coraz więk­szą ilość wol­ne­go czasu,
któ­ry wyko­rzy­stasz po to by zaro­bić dużo cza­su, dużo czasu
za coraz wię­cej cza­su, dużo cza­su dużo cza­su kosz­tem ilo­ści czasu
dużo cza­su, dużo cza­su, dużo cza­su – a tak napraw­dę wca­le nie ma czasu.

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.