Wielka przestrzeń do ogarnięcia

I.
EmZno­wu, zno­wu, zno­wu cze­goś tam nieG dopilnowałem
nie Dprze­ło­ży­łem języ­ka świa­ta na mój wła­snyH7 strach
trud­no, kie­dy słów jest brak
by wyra­zić swą nie­pew­ność oraz brak dostosowania
życie sztu­ką wybie­ra­nia, lecz nie­któ­rych opcji brak

Jak ostat­ni z wol­nych w tym zbyt szyb­kim świecie
nigdy mnie w nim nie znajdziecie
bo ist­nie­ję tyl­ko tam
gdzie czło­wiek dla czło­wie­ka jest jak brat
jakie­kol­wiek barie­ry nie znisz­czą sfery
gdzie ty i ja czu­ję to zbyt moc­no aż tak
aż tak, bo to wła­śnie Cja

Ref.
Mam wiel­ką prze­strzeń do Emogar­nię­cia
Csto­ję w środ­ku niej a przedeEm mną wiel­ka tęcza
to wła­śnieAm ty łatwo dosta­niesz się do megoEm wnętrza
bo gdyH7 wszyst­ko mi się spię­trza ja przed każ­dym sięEm wywnętrzam

II.
Zno­wu, zno­wu, zno­wu kogoś tam nie uszanowałem
zało­ży­łem kolo­ro­wy swe­te­rek nie­bie­ską czapeczkę
myślisz, że to dla cie­bie obra­zy gest
a czy nie pomy­śla­łeś, że kolo­ru przesłanie
w sza­rej rze­czy­wi­sto­ści daję ci tro­chę miłości
tyl­ko dla­te­go, że jesteś. Myślę, że dla­te­go, bo jej chcesz

każ­da isto­ta żywa chce być szczę­śli­wa, rzecz pier­wot­na i prawdziwa
więc cze­mu bra­cie, sio­stro odda­la­my od niej codzien­nie się
tam gdzie nie­na­wiść i smu­tek jest?
nie chcę stra­chu przed człowiekiem
chcę iść w kra­iny dalekie
zatrzy­mać się i spoj­rzeć w dal
prze­ko­nać że to tak­że ja

Ref.
Mam wiel­ką prze­strzeń do ogarnięcia…

III.
Zno­wu, zno­wu, zno­wu kogoś tam nie nie posłuchałem
nie zro­zu­mia­łem jego potrze­by wła­dzy nade mną
a to prze­cież nawet nie był bunt
tyl­ko moje zdzi­wie­nie nie rozu­miem ciebie
masz mnie za niewolnika,lecz to nie ja o szó­stej na nogach mam być
i o innych, o innych się potykać

jak możesz tak żyć bez celu wśród ludzi tak wielu
poda­wać im rękę bez tej iskry kon­takt rów­ny zeru
tylu ich, a do niko­go powie­dzieć przyjacielu
są rze­czy, któ­re prze­czu­wa­my nie do zmia­ny czy zamia­ny na inne
jak odru­chy dziec­ka nie­win­ne te rze­czy sie­dzą w nas i bolą cię

Ref.
Mam wiel­ką prze­strzeń do ogarnięcia…

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.