Słowa

EmSło­wa, od któ­rych zaczy­na się każ­da podróż.
CMowa – odda­la od źró­dła idei. MostówAm nie pal,
nie zwle­kaj z lecze­niem, co boli.
NadH7 emo­cja­mi swy­mi ucz się kontroli.

Lecz nie blo­kuj, bo co ma nadejść – nadchodzi.
Się boisz? No, co ty, toż to minie, więc nie szkodzi.
Lepiej będzie wła­śnie dzię­ki temu, że uklęk­niesz. Śmiać się
Będziesz, kie­dy wresz­cie ewi­dent­nie spły­niesz w pięknie.

I możesz testo­wać sie­bie w każ­dym queście.
Wypra­wie, czy zada­niu, by wyja­wić ter­min wreszcie,
Sto­so­wa­ny, nad­uży­wa­ny w tych­że songach.
Ale wła­śnie dzię­ki nim, wyż­szy level się osiąga.

Ocią­gać się, to to zawsze jest naj­go­rzej, bo możesz
Już jutro być o jeden kro­czek w dro­dze. Dalej,
Do Słoń­ca, tam mali­no­we zorze i morze moż­li­wych zakończeń
Lśni jak pixe­le w monitorze.

O Boże, ta tech­ni­ka jest już wszędzie.
I tak poza sys­te­mem na 100% nikt nie będzie.
Lecz poważ­nie, to nie­waż­ne, co ci mówi me zewnętrze.
Ja napraw­dę sobą jestem i otwo­rzyć chcę swe serce

Przed tobą. No teraz jakiś refren zawodowo.
Wypa­da, by pra­wi­dło­wy rytm mia­ła ballada.
Lecz gadam, no prze­ca ja nie odpowiadam.
Za for­my tu zasta­ne, ja chcę grać, tak jak jest grane.

Prze­ze mnie, jak przez liście mówi drze­wo. Jak radość
Wyra­ża ptak pierw­szym wio­sen­nym śpiewem.
I nie wiem, gdzie doj­dę, swe­go życia iść chcę biegiem,
Choć­by inne lep­sze były, no i rymy się rozmyły.

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.