Świadomość

Ref:
EmŚwia­do­mość,D świa­do­mość. ZaHm sło­wem szłoA słowo.
I dzień w dzień na nowo. Myślą, czy­nem, mową.
Świa­do­mość, świa­do­mość, ogar­nij to zdrowo.
I dzień w dzień na nowo. Myślą, czy­nem, mową.

I.
HmJak zapa­lić lam­pę,A któ­ra nie zgaśnie,
Jak taEm na hory­zon­cie, któ­raHm celem, ty blaskiem.
Ja ci tu nie wyja­śnię, to twa fla­ga na maszcie,
Z tego świa­tła weź pło­mień, roz­pal ogni­sko własne.

Tego poran­ka widzę słoń­ce nad nami,
We łbie kolej­ne zmia­ny, ich tor daw­no wybrany.
Wia­ry chcesz wię­cej, zobacz ile za tobą,
Lecz idź tyl­ko przed sie­bie, miej swej dro­gi świadomość.

Ref:
Świa­do­mość, świa­do­mość. Za sło­wem szło słowo.
I dzień w dzień na nowo. Myślą, czy­nem, mową.
Świa­do­mość, świa­do­mość, ogar­nij to zdrowo.
I dzień w dzień na nowo. Myślą, czy­nem, mową.

II.
Jak roz­pa­lić ser­ce, żeby nie zga­sło? Wciąż mieć
Ogień do wal­ki, pro­sto, czy­sto i jasno. Wiara,
To nie jest coś, co jest nam dane na własność.
Buduj ją każ­dym czy­nem, bez nich to puste hasło.

Tego poran­ka widzę gwiaz­dy nade mną.
Jak być same­mu z sobą, gdy nie z tobą jest ciemno?
Zamy­kam oczy, wte­dy nie ufam słowom.
Patrzę do środ­ka i czu­ję Świadomość.

Ref:
Świa­do­mość, świa­do­mość. Za sło­wem szło słowo.
I dzień w dzień na nowo. Myślą, czy­nem, mową.
Świa­do­mość, świa­do­mość, ogar­nij to zdrowo.
I dzień w dzień na nowo. Myślą, czy­nem, mową.

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.