Tylko sobie

A tyl­koHm sobie zaufać możesz i to nie „tak sobie”.
TakA napraw­dę odpo­wiesz przed swo­im wewnętrz­nym Bogiem,
BowiemEm Bogiem Ty w sobie, a z Cie­bie pły­nie odpowiedź.
Tyl­ko sięHm dostrój, sobie dowiedz, że tak wła­śnie żyć ma człowiek.

A tyl­ko sobie zaufać możesz i to nie „tak sobie”.
Tak napraw­dę odpo­wiesz przed swo­im wewnętrz­nym Bogiem,
Bowiem Bogiem Ty w sobie, a z Cie­bie pły­nie odpowiedź.
Tyl­ko się dostrój, sobie dowiedz, że tak wła­śnie być ma.

Wie­le lat już minę­ło od cza­su, kie­dy się sta­ło, tak że
Wszyst­ko powsta­ło. Cza­su dużo, powierzch­ni niemało.
A bywa­ło, że spa­da­ło, co za bar­dzo dojrzewało,
Bola­ła śmierć w imię racji skoń­czo­nych cywilizacji.

Nie sku­ma­ni nic z histo­rią, ciesz­my taką się teorią,
Że total­na jed­no­li­tość lep­sza jest niź­li obfitość.
Róż­no­rod­ność się prze­le­wa, każ­dy kawał swe­go nieba,
Swo­jej zie­mi, swo­jej wody, uni­kal­ny plan przyrody.

Pamię­tam jako dziec­ko nie­osią­gal­ne banany,
Teraz wycią­gam je z kosza i to na kilogramy.
Kilo­gra­my łączą w tony, poprzez skle­pów miliony,
Dru­gie pół świa­ta jest w gło­du ago­nii, a nasza trwoni.

A może w swo­jej pogo­ni, tak se pomy­ślisz raz ziomek,
Jak to głu­pi ten Babi­lon jest, a tyl­ko powiedz:
Że twe loty nie głu­po­ty, to już gor­szy z cie­bie człowiek,
Niż legal­nie uchla­ny na stre­ecie rzy­ga jak w żłobie.

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.