Wiara ta sama się obudzi

wiara-ta-sama-ksiazeczka

Szu­mi płyt­ka w odtwa­rza­czu już 🙂

Wia­ra ta sama. 2CD, 21 utwó­rów, ksią­żecz­ka z tek­sta­mi, zdję­cia­mi, akor­da­mi do pio­se­nek z tej stu­dyj­nej pły­ty. Dru­gie CD to głów­nie daw­ny kon­cert z Mar­ce­pa­nem i Ławecz­ką, oraz dwie nie­spo­dzie­waj­ki. (Cho­ciaż pio­sen­ki z Tatą mym to moż­na się było spo­dzie­wać jednak).

Minął czas. Wie­le się zatar­ło, wie­le zary­so­wa­ło, wie­le pozmie­nia­ło, miejsc, ludzi, prze­strze­ni, nasta­wień, emo­cji, cze­go tam chcesz jesz­cze. A przez ten czas, ponad 2,5 roku powsta­wał ten album.
Pokrzyw­no, pięk­na wio­ska dobrych ludzi w gąsz­czu lasów ota­cza­ją­cych Piłę. Ławecz­ka, goście, stu­dio, godzi­ny, dnie, noce całe spę­dza­ne nad nagry­wa­niem, mik­so­wa­niem, gra­niem kon­cer­tów w mię­dzy­cza­sie, ogól­nie… wspól­ną rado­ścią i potrze­bą grania.
Z mate­rią, orga­ni­za­cją, itp. cza­sem było bar­dzo łatwo, czwts-on-the-floor-2asem bar­dzo trud­no. Ale zawsze z prze­ko­na­niem, że jest kolej­ne kil­ka krocz­ków do przo­du. Brak zało­żeń i cza­sem nie­przy­jem­nie wycho­dzą­ca ama­tor­ka dzia­łań spo­wo­do­wa­ła, że dłu­gi czas nikt nie wie­dział ile to jesz­cze potrwa. Uczy­li­śmy się, popeł­nia­li­śmy błę­dy (i suk­ce­sy;), cie­szy­li­śmy się z nie­spo­dzie­wa­nych pomy­słów i bawi­li ich realizacją.
Ławecz­ka to świet­ni muzy­cy. Bar­dzo dobre jak dla mnie połą­cze­nie emo­cji, melo­dii, rado­ści z gra­nia, luzu, zgra­nia i przede wszyst­kim roz­wi­ja­nia się i wza­jem­nej, do- i od- sie­bie nauki wspól­ne­go gra­nia. Cie­szy mnie, że dru­ga pły­ta zawie­ra tak­że kon­cert (i faj­nie, że z Mar­ce­pa­nem) Gra­li­śmy tak 2,5 roku temu, ale jak to już pisa­łem, roz­wi­ja­my się 😉 Nie­mniej chcie­li­śmy poka­zać się nie tyl­ko od stu­dyj­nej stro­ny, ale tak­że w gra­niu spon­ta­nicz­nym, w dużym stop­niu impro­wi­zo­wa­nym. Nie wiem kie­dy na kon­cer­cie zabrzmi­my tak jak na pły­cie stu­dyj­nej, jest to trud­ny (ale real­ny 🙂 temat do roz­k­mi­nie­nia, pra­cu­je­my nad tym, wszel­kie info na bie­żą­co, a teraz, wra­ca­jąc do tematu:

Dzię­ki wszyst­kim, któ­rzy tak licz­nie i tak z ser­cem przy­czy­ni­li się do powstawts-on-the-floornia tej płyty.
Mam napraw­dę wiel­ką radość z tego, że się uda­ło, więc jesz­cze raz, dzię­ku­ję Wam. Może i nie­zręcz­nie mi to pisać, ale pły­ta bar­dzo mi się podo­ba jako całość. Wie­le by moż­na zmie­nić, popra­wić, itp. – to na pew­no. Ale czu­ję, że uda­ło się nam osią­gnąć to, co chcie­li­śmy i cie­szę się jak wariat. Teraz nagra­li­by­śmy to ina­czej, szyb­ciej, spraw­niej, ale nie zamie­nił­bym tej przy­go­dy z tą sesją za nic na świe­cie. Jestem dum­ny, że mogłem z Wami brać w tym wszyst­kim udział.

Cie­ka­we, jak Wam się spodoba?
Zapra­sza­my do odsłu­cha­nia pró­bek utwo­rów w dzia­le dys­ko­gra­fia, wszel­kie info na temat pły­ty rów­nież tam.
Dzię­ki wszyst­kim, że jesteście.

Akcja Polak Potra­fi – wciąż są oso­by, któ­re nie poda­ły swo­je­go adre­su, na któ­ry mamy prze­słać prze­sył­kę. Pły­ty cze­ka­ją! Dzię­ku­je­my za wspar­cie: Tomasz Miziń­ski, Rado­sław Lula, Anna Ant­ko­wiak, Paweł Szwa­gie­rek, Patryk Michal­ski, Ani­ta Smugała.
Do zobaczenia!

3 Responses to Wiara ta sama się obudzi

 1. Dzię­ki za wspa­nia­łą muzy­kę i war­to­ścio­we tek­sty. Cie­szę się też z tego, że uda­je mi się zaszcze­pić Two­ją muzy­kę obok muzy­ki Piotr­ka Bukar­ty­ka moim dzie­cia­kom, a razem z nią jakieś sen­sow­ne wartości.
  Byłem na 30’leciu ONZ, prze­cho­dzi­łeś tuż obok, Jarec­ki wycho­dził ze skle­pu, ale… jakoś zabra­kło odwa­gi, żeby pogra­tu­lo­wać osobiście 🙂
  Do zoba­cze­nia w Biesz­cza­dach, bo bywam tam regularnie 🙂
  Pozdrawiam

 2. Dro­gi Alda­ro­nie już nie­jed­no­krot­nie oso­bi­ście wyra­ża­łem swój zachwyt Two­ją twór­czo­ścią, a tutaj dodam pro­po­zy­cję pod mło­tek innym inter­nau­tom. Co sądzisz o pomy­śle sprze­da­ży inter­ne­to­wej poje­dyn­czych utwo­rów w for­ma­cie mp3?
  Pytam gdyż radia w samo­cho­dach coraz czę­ściej nie posia­da­ją czyt­ni­ka CD, a Ty i Two­ja muzy­ka jeste­ście świet­ny­mi kom­pa­na­mi w drodze.
  Pozdrawiam 🙂

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.