Posts by pawel
Rok 2018

2018.12.28 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską, (Alda­ron) 2018.11.23 – War­sza­wa, Skład Bute­lek, (Alda­ron & Jarec­ki) 2018.11.20 – Sosno­wiec, Zagłębiowski

4 kwietnia 2018
A może, co nas dzieli, jest z zaganiania?

    A może wszyst­ko, co nas dzie­li jest z zaga­nia­nia? /Jacek Kleyff/ …a to zaga­nia­nie rodzi wadli­wą komunikację –

6 stycznia 2017
Kiedy przemawia cisza

Tak, co to się dzie­je, że pisać się chce? 7 lat współ­pi­sa­łem blo­ga, ponad 1000 postów i kil­ka­dzie­siąt ludzi jako współautorów.

21 grudnia 2016
…na dobranoc.

Sza­rość nade­szła. Zim­no. Słoń­ce zbyt dale­ko nasze­go skraw­ka Zie­mii, co może w przy­ro­dzie to śpi, co może to zwal­nia, mniej

16 grudnia 2016
Wiara ta sama się obudzi

Szu­mi płyt­ka w odtwa­rza­czu już 🙂 Wia­ra ta sama. 2CD, 21 utwó­rów, ksią­żecz­ka z tek­sta­mi, zdję­cia­mi, akor­da­mi do pio­se­nek z tej studyjnej

27 października 2016
Może czas, już czas, by ci z nas, co czują czas…

…iść gdzie woda, las, góry i las jesz­cze raz!” … tak zaczy­na się pio­sen­ka nowo­pow­sta­ją­ca, mają­ca min na celu wypeł­nić krążek

13 kwietnia 2016
Wiosna. Czas od-nowień

Oczysz­cze­nia czas. Przy­go­to­wa­nia się na wio­snę. W gło­wie segre­ga­cja pla­nów, kalen­darz, czyn­no­ści takie i takie, nie­dłu­go tra­sa i gra­nia dużo.

6 kwietnia 2016
W zgodzie w sobie, bowiem…

Żyć w zgo­dzie sobie, żyć w zgo­dzie w sobie…” Prze­gry­wam i prze­śpie­wy­wu­ję sobie pio­sen­ki z „Wia­ra ta sama”, bo zauwa­ży­łem, że

18 marca 2016
Coraz bliżej, coraz jaśniej.

Ten motyl kil­ka dni temu ostat­nio widział tyle słoń­ca. Ostat­nie dni znów się zch­mu­rzy­ły, zro­bi­ło się zim­niej, nastrój do pracy

13 marca 2016
Przed przedwiośniem

To ocze­ki­wa­nie, tuż przed przed­wio­śniem jest zwy­kle trud­ne. Zmę­cze­ni zimo­wą sta­gna­cją, łak­ną­cy Słoń­ca, znie­chę­ce­ni sza­ro­ścią, wycze­ku­je­my, wypa­tru­je­my… Całą zimę przeczekał

8 marca 2016
Witamy serdecznie!

Dobry wie­czór. Jest 4 mar­ca, 2016, 23:27 – ogła­sza­my ofi­cjal­ne otwar­cie stro­ny www.aldaron.eu (fan­fa­ry) Od kil­ku­na­stu dni trwa pra­ca trójki

4 marca 2016
I smakuj ciszę, usłysz i Ty się

No i jest. Cisza wycze­ki­wa­na. Dźwig i młot pneu­ma­tycz­ny zagłu­szo­ne ciszą. Szum uli­cy, Mia­sta. I wtem… Muzy­ką ciszy. Bo takie

1 marca 2016
Niewątpliwie coś się zmienia

Nie­wąt­pli­wie coś się zmienia.Stronka nowa i moż­li­wo­ści kon­cer­to­we nowe. I stro­na z blo­giem, na któ­rym (na dzi­siaj jesz­cze) piszę, nie

29 lutego 2016
Wszystko jest na niby (?)

Pytaj­nik w nawia­sie, bo nie wie się. Bo dziec­ko powie­dzia­ło, a dziec­ko ma tro­chę mniej­szy zasób słów, ale więk­szą wyobraź­nię i

24 lutego 2016
Oczekiwanie w szarości na kolory.

Pra­ce nad stron­ką trwa­ją. Wczo­raj wpadł Tomek i wycza­ro­wał mi moż­li­wość edy­cji. Zaba­wa z opcja­mi, faj­nie to hula, podo­ba mi

24 lutego 2016
Tylko sobie

A tyl­ko sobie zaufać możesz i to nie „tak sobie”. Tak napraw­dę odpo­wiesz przed swo­im wewnętrz­nym Bogiem, Bowiem Bogiem Ty w

2 sierpnia 2012
Świadomość

Ref: Świa­do­mość, świa­do­mość. Za sło­wem szło sło­wo. I dzień w dzień na nowo. Myślą, czy­nem, mową. Świa­do­mość, świa­do­mość, ogar­nij to zdro­wo. I

2 sierpnia 2012
Początek

Prze­żyć się da. Byt żywioł da. I tak jak wiatr. Przez życie gnać. No tak jak­by ćma, tam tak być ma. Za hory­zon­tem. A to

2 sierpnia 2012
Xiężyca czas

I. Xię­ży­ca czas i ocze­ki­wa­nie. Tu się sta­nie co ma stać się, jest tak jak nam się wyda­je. Przy ogniu

2 sierpnia 2012
Na gadu

I. Zapę­tlo­ny świat w komu­ni­ka­cji doku­ment­nie. Nasta­je czas uprasz­cza­nia rela­cji doszczęt­nie. Skąd mam wie­dzieć jakie czu­cia i emo­cje ty wytwarzasz,

2 sierpnia 2012
Otwarcie

I. Nie­wąt­pli­wie coś się zmie­nia. Doj­rze­wa Zie­mia i w drze­wach wiatr śpie­wa o zmia­ny potrze­bach. Lecz nie leć, gdzie nie

2 sierpnia 2012
Na planecie Z.

I. Na pla­ne­cie Z. tak zda­rzy­ło się, Gdy osty­gło wszyst­ko, no to zaczę­ło się. Zanim lew po wyj­ściu z wody otrze­pał sierść,

2 sierpnia 2012
A może być tak

Alda­ron: Ref. A może być tak, że za parę lat prze­sta­nie ist­nieć świat, któ­ry myślisz, że znasz A może być tak,

2 sierpnia 2012
Źdźbło trawy

I.      Ile razy ja źdźbło tra­wy jesz­cze ujrzeć mam Na tle nie­ba, by do koń­ca poczuć świat. Gdzie

2 sierpnia 2012
Niepożegnanie

I. A widzisz, mówi­łem ci, że już widzia­łem to wcze­śniej. W melo­dii, czy w tek­ście, sły­sza­łem na mie­ście. A także

2 sierpnia 2012
2014 JamSession © All rights reserved.